Публична покана: Софтуер
Новини


 

публична покана

 

i.2) вид на бенефициента и основна дейност/и

 

21.20 производство на лекарствени продукти

іі.1.1) обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

 

категория услуга:№ 72212330

услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността

 

код nuts: bg411

іі.1.2) описание на предмета на процедурата:

извършване на услуги по разработване на софтуер от вид erp система, чрез която ще се извършва планиране и повишаване ефективността на ресурсите на предприятието.

етапите на изпълнение на дейността са два:

етап 1: създаване на софтуерна инфраструктура и модел на база данни (базиране на системата) включващ:

·           изграждане на инфраструктурен модел и разработване, изпитване и инсталиране на базов модул "администриране" на erp система;

·           разработване и въвеждане на модул "номенклатура" на erp система;

извършване на услугата ще стане с използване на наличната хардуерна инфраструктура на възложителя, състояща се от 1 бр. сървър (4 ядрен процесор intel, 4 gb ram, ms windows х64 операционна система, oracle database express edition 11g release 2), 2 работни помещения с 15 работни станции (ms windows х64 операционна система), помещенията имат интернет свързаност lan достъп, предоставян за двете помещения от различни доставчици.

разработената система с модули "администриране" и "номенклатура" следва да се съобразят с използвания терминологичен речник за въвеждаме ма система за управление на качеството iso 9001:2015 и система за управление на околната среда iso 14001:2015, както и с препоръките от доклада по реинженеринг на процесите в предприятието, който следва да уточни схемата на производствените връзки в предприятието на възложителя.
разработеният софтуер следва да е съобразен с изискванията, упоменати в "единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 

етап 2: етап на изработка на общи модули на системата за нуждите на възложителя и спрямо препоръките от доклада по реинженеринг на процесите в предприятието. след приключването на този етап се приема, чe erp системата е функционираща и удовлетворява изискванията на възложителя за изпълнение на услугата по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността

 

•      разработване и въвеждане на модул "каса" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "приход" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "разход" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "клиенти" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "плащания" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "справки" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "баркод" на erp система;

 


модулите се разработват поетапно при спазване на изискванията за интегрираност с базов модул "администриране".

разработеният софтуер следва да е съобразен с изискванията, упоменати в "единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 

 

етап 3. етап на изработка на специфични модули на системата за нуждите на възложителя и спрямо препоръките от доклада по реинженеринг на процесите в предприятието. изработката и въвеждането в експлоатация на който и да е от тези модули излиза извън заложените цели по проект bg16rfop002-2.002-0480-c01, но създава възможности за бъдещо устойчиво развитие на системата и подобряване конкурентноспособността на възложителя.

 

•      разработване и въвеждане на модул "поръчки" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "екстемпорални" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "пратки" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "управление на отпадъците" на erp система;

 

модулите се разработват поетапно при спазване на изискванията за интегрираност с базов модул "администриране".

разработеният софтуер следва да е съобразен с изискванията, упоменати в "единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 
като елемент от извършването на услугата в етап 3 се явява и подготовката на възложителя да използва изработения продукт с извършване на обучение на служители на аптека ерудита еоод (10 лица или по-малко по преценка на възложителя), завършващо със сертификат, удостоверяващ, че лицето на което е издадено притежава нужните знания, умения и компетентности да работи с изработения софтуер и да развива своите умения;
 
 

іі.1.3) общ терминологичен речник (cpv):

cpv код 72212330 услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността

допълнителни cpv кодове:

указания по предназначение на услугата

gc09: помещения: мин. 2 бр.

gc11: спецификация: осигурена съвместимост с oracle database express edition 11g release 2 и по-висок

gc14: вид на компютърната архитектура: конфигурация, работеща на ms windows 64bit

характеристики относно компютри и икт, свързани с услугата

ja13: за локална мрежа

ja14: за разширена мрежа

ja16: без лиценз

ja17: за данни

други предназначения

fg05: за промишлени нужди

fg15: за изпитателни нужди

характеристики относно изследователски услуги

 

ra01: във фармация
 
предоставената услуга е оформена в една обособена позиция и включва:

разработване и инсталиране на базов модул "администриране" на erp система - 1бр.

разработване и въвеждане на модул "номенклатура" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "каса" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "приход" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "разход" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "клиенти" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "плащания" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "справки" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "баркод" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "поръчки" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "екстемпорални" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "пратки" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "управление на отпадъците " на erp система – 1 бр.

 

 
прогнозна стойност в лева, без ддс: 115 410 лева без ддс.

 

 

срок за изпълнение: до 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора, но не по-късно от срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № bg16rfop002-2.002-0480-c01.

 

ііі.1.2) условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

начинът на плащане на услугите е регламентиран в приложения към документацията проект на договор, както следва:

- авансово плащане в размер на 70 % от стойността на услугата след сключване на договор за изпълнение на услугата и представяне на оригинална фактура;

- междинни плащания в размер на остатъка от стойността на услугата по всеки отделен модул от разработената система, след въвеждане на софтуерното решение, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура.

- окончателно плащане в размер на остатъка от стойността на услугата за разработване на последния модул подлежащ на предаване, след подписване на финален приемо-предавателен протокол за извършените услуги и представяне на оригинална фактура.

 

 

във фактурите, издавани от изпълнителя, задължително присъстват наименованието на услугите и текст: "плащането се извършва във връзка с адбфп  bg16rfop002-2.002-0480-c01"

 

ііі.1.3) условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на изпълнението му:  (или: условия от изпълнението на предмета на процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (възможни промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора: )

без да се променя техническото и ценовото предложение на изпълнителя е допустимо промяна на следните приложения по договора за изпълнение:

·         функционална характеристика на erp система за бутикова фармация.

 

горното се налага поради изискване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № bg16rfop002-2.002-0480-c01 услугата по разработване на софтуер да е обвързана с услугите по въвеждане на системи за управление и услуга по реинженеринг на процесите в предприятието.

ііі.1.4) други особени условия (когато е приложимо)     да ■   не 

ако да, опишете ги:

 

плащанията от възложителя ще се извършват в сметка със специално предназначение на името на изпълнителя на услугата по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността, обвързана с оферираните от него условия.

 

іv.1) критерий за оценка на офертите

 

най-ниска цена                                                             

 

іv.2.1) номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 bg16rfop002-2.002-0480-c01

 

 

іv.2.2) срок за подаване на оферти

 

дата: 30/11/2017  (дд/мм/гггг)

 

ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата!

офертите се подават чрез исун 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

 

іv.2.3) интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на единния информационен портал на структурните фондове на ес

2. http://www.eruditabg.com - (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)

 

 

іv.2.5) срок на валидност на офертите

 

до 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

 

 

іv.2.6) условия при отваряне на офертите

дата: 01/12/2017 (дд/мм/гггг)

час: 10:00 часа

място (когато е приложимо): н/п

 

 

раздел v: списък  на  документите, които следва  да  съдържат офертите за участие

 

а. документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ііі.2.1. от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.1.):

1. декларация с посочване на еик/ удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;

2. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от пмс № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на оферти;

3. други документи (ако е приложимо).

 

б. документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ііі.2.2 от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.2.):

1.      декларация от кандидата за извършваните икономически дейности през 2016 година с приложено заверено от кандидата копие от годишен отчет за дейността за 2016 година, подаден към националния статистически институт (нси) във връзка с годишното отчитане на респондентите за 2016 г.

 

в. документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т.ііі.2.3 от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.3.):

1.      списък на предоставяни услуги по разработка на софтуер за предприятия от сфера фармация за последните три години;

2.      декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, с което ще се извърши оферираната услуга;

3.      списък на технически лица, под управление на кандидата, които ще работят по предоставяне на услуга по разработване на софтуерен продукт;

4.      списък на педагогически лица и организации, включени или не в структурата на кандидата, които ще извършват обучение на екипа на възложителя.

 

г. други изискуеми от кандидата документи:

оферта;
декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
документи по  т.а.1, а.2, б, в за подизпълнителите;
други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) функционална характеристика на erp система за бутикова фармация, изработена съгласно техническата спецификация на възложителя;

б) декларация от разработчика на функционалната характеристика, предложена от изпълнителя за извършване на услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността, че същата е разработена от него;

в) декларация от носителя на авторските права на функционалната характеристика, с която се съгласява същата да бъде използвана при изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № bg16rfop002-2.002-0480-c01;

г) декларация на изпълнителя, описваща подробно планираната за използване софтуерна технология, с посочване на авторските права върху кода за всеки отделен модул и прилагане на копие от лицензионното споразумение (в случай на приложимост);

д) декларация на изпълнителя, че след приключване на услугата, разработеният софтуер във всички негови части ще стане собственост на възложителя, придружена със съгласие на  автора и носителите на авторските права, правата им върху софтуера да се ползват от възложителя в рамките на законовата им защита;

е) декларация на изпълнителя, че при приключване на услугата, ще предаде разработения софтуер във всички негови части под формата на работещи инсталационни файлове, чието инсталиране:

- може да стане от възложителя без необходимостта от каквато и да е външна намеса или подкрепа от страна на изпълнителя, и

-ще доведе до работеща система към момента на предаването на съответния модул

ж) декларация за осигуряване на договорна гаранционна поддръжка в рамките на две години след приключване на услугата;

з) декларация за осигурена извъндоговорна поддръжка на разработения софтуер от изпълнителя и трети посочени от него в декларацията лица;

и) учебна програма и учебен график, която гарантира, че след приключване на обучението, обучаемите ще притежават нужните знания, умения и компетентности да работят с изработения софтуер и да развиват своите умения;

к) декларация на изпълнителя, че същия ще спазва указанията и препоръките, посочени в "единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, придружена с план за спазването им.

 

раздел vііi: друга информация

 

до 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
разясненията се публикуват в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ес в българия 2020.
възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

 

дейността се осъществява в изпълнение на:
адбфп № bg16 rfop 002-2.002-0480-c01
оперативна програма: „иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
процедура за подбор на проекти: bg16rfop002-2.002 „развитие на управленския капацитет и растеж на мсп“
приоритетна ос: 2 „предприемачество и капацитет за растеж на мсп“,
инвестиционен приоритет: 2.2 „капацитет за растеж на мсп“, специфична цел: 2.2.„повишаване на производителността и експортния потенциал на българските мсп“

 


Тамифлу, Реленца и Ремантадин се изчерпаха в аптечната мрежа

Тамифлу, Реленца и Ремантадин се изчерпаха в аптечната мрежа

Периодически Рош и Глаксо Смит Клайн внасят партиди, които се разграбват за минути

Ксилометазолин на капки за възрастни няма в аптеките

Ксилометазолин на капки за възрастни няма в аптеките

Налични са само спрейни форми от лекарството, които са на по-висока цена

Приемът на лекарства по време на бременност може да има тежки последици за организма на детето

Приемът на лекарства по време на бременност може да има тежки последици за организма на детето

Някои лекарства засягат различни етапи от вътреутробното развитие

Самопоставянето на диагноза онлайн си има име - киберхондрия

Самопоставянето на диагноза онлайн си има име - киберхондрия

Т.нар. киберхондрия - склонността на някои хора да си поставят сами диагноза, след като потърсят информация в интернет, стана за пръв път обект на систематично изследване

ПРОМОЦИЯ: Електронен термометър заедно с Мис Карол

ПРОМОЦИЯ: Електронен термометър заедно с Мис Карол

До изчерпване на количествата термометърът с форма на кравичка ще се отпуска заедно с всеки инхалатор Мис Карол


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.