Публична покана: Софтуер
Новини


 

публична покана

 

i.2) вид на бенефициента и основна дейност/и

 

21.20 производство на лекарствени продукти

іі.1.1) обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата

 

категория услуга:№ 72212330

услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността

 

код nuts: bg411

іі.1.2) описание на предмета на процедурата:

извършване на услуги по разработване на софтуер от вид erp система, чрез която ще се извършва планиране и повишаване ефективността на ресурсите на предприятието.

етапите на изпълнение на дейността са два:

етап 1: създаване на софтуерна инфраструктура и модел на база данни (базиране на системата) включващ:

·           изграждане на инфраструктурен модел и разработване, изпитване и инсталиране на базов модул "администриране" на erp система;

·           разработване и въвеждане на модул "номенклатура" на erp система;

извършване на услугата ще стане с използване на наличната хардуерна инфраструктура на възложителя, състояща се от 1 бр. сървър (4 ядрен процесор intel, 4 gb ram, ms windows х64 операционна система, oracle database express edition 11g release 2), 2 работни помещения с 15 работни станции (ms windows х64 операционна система), помещенията имат интернет свързаност lan достъп, предоставян за двете помещения от различни доставчици.

разработената система с модули "администриране" и "номенклатура" следва да се съобразят с използвания терминологичен речник за въвеждаме ма система за управление на качеството iso 9001:2015 и система за управление на околната среда iso 14001:2015, както и с препоръките от доклада по реинженеринг на процесите в предприятието, който следва да уточни схемата на производствените връзки в предприятието на възложителя.
разработеният софтуер следва да е съобразен с изискванията, упоменати в "единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 

етап 2: етап на изработка на общи модули на системата за нуждите на възложителя и спрямо препоръките от доклада по реинженеринг на процесите в предприятието. след приключването на този етап се приема, чe erp системата е функционираща и удовлетворява изискванията на възложителя за изпълнение на услугата по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността

 

•      разработване и въвеждане на модул "каса" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "приход" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "разход" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "клиенти" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "плащания" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "справки" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "баркод" на erp система;

 


модулите се разработват поетапно при спазване на изискванията за интегрираност с базов модул "администриране".

разработеният софтуер следва да е съобразен с изискванията, упоменати в "единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 

 

етап 3. етап на изработка на специфични модули на системата за нуждите на възложителя и спрямо препоръките от доклада по реинженеринг на процесите в предприятието. изработката и въвеждането в експлоатация на който и да е от тези модули излиза извън заложените цели по проект bg16rfop002-2.002-0480-c01, но създава възможности за бъдещо устойчиво развитие на системата и подобряване конкурентноспособността на възложителя.

 

•      разработване и въвеждане на модул "поръчки" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "екстемпорални" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "пратки" на erp система;

•      разработване и въвеждане на модул "управление на отпадъците" на erp система;

 

модулите се разработват поетапно при спазване на изискванията за интегрираност с базов модул "администриране".

разработеният софтуер следва да е съобразен с изискванията, упоменати в "единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020.
 
като елемент от извършването на услугата в етап 3 се явява и подготовката на възложителя да използва изработения продукт с извършване на обучение на служители на аптека ерудита еоод (10 лица или по-малко по преценка на възложителя), завършващо със сертификат, удостоверяващ, че лицето на което е издадено притежава нужните знания, умения и компетентности да работи с изработения софтуер и да развива своите умения;
 
 

іі.1.3) общ терминологичен речник (cpv):

cpv код 72212330 услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността

допълнителни cpv кодове:

указания по предназначение на услугата

gc09: помещения: мин. 2 бр.

gc11: спецификация: осигурена съвместимост с oracle database express edition 11g release 2 и по-висок

gc14: вид на компютърната архитектура: конфигурация, работеща на ms windows 64bit

характеристики относно компютри и икт, свързани с услугата

ja13: за локална мрежа

ja14: за разширена мрежа

ja16: без лиценз

ja17: за данни

други предназначения

fg05: за промишлени нужди

fg15: за изпитателни нужди

характеристики относно изследователски услуги

 

ra01: във фармация
 
предоставената услуга е оформена в една обособена позиция и включва:

разработване и инсталиране на базов модул "администриране" на erp система - 1бр.

разработване и въвеждане на модул "номенклатура" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "каса" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "приход" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "разход" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "клиенти" на erp система - 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "плащания" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "справки" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "баркод" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "поръчки" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "екстемпорални" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "пратки" на erp система – 1 бр.

разработване и въвеждане на модул "управление на отпадъците " на erp система – 1 бр.

 

 
прогнозна стойност в лева, без ддс: 115 410 лева без ддс.

 

 

срок за изпълнение: до 12 (дванадесет) месеца от сключване на договора, но не по-късно от срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № bg16rfop002-2.002-0480-c01.

 

ііі.1.2) условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат

начинът на плащане на услугите е регламентиран в приложения към документацията проект на договор, както следва:

- авансово плащане в размер на 70 % от стойността на услугата след сключване на договор за изпълнение на услугата и представяне на оригинална фактура;

- междинни плащания в размер на остатъка от стойността на услугата по всеки отделен модул от разработената система, след въвеждане на софтуерното решение, подписване на приемо-предавателен протокол и представяне на оригинална фактура.

- окончателно плащане в размер на остатъка от стойността на услугата за разработване на последния модул подлежащ на предаване, след подписване на финален приемо-предавателен протокол за извършените услуги и представяне на оригинална фактура.

 

 

във фактурите, издавани от изпълнителя, задължително присъстват наименованието на услугите и текст: "плащането се извършва във връзка с адбфп  bg16rfop002-2.002-0480-c01"

 

ііі.1.3) условия от договора за изпълнение, които могат да бъдат изменяни в хода на изпълнението му:  (или: условия от изпълнението на предмета на процедурата, които могат да бъдат изменяни в договора:) или (възможни промени в условията за изпълнение на предмета на процедурата/клаузите на договора: )

без да се променя техническото и ценовото предложение на изпълнителя е допустимо промяна на следните приложения по договора за изпълнение:

·         функционална характеристика на erp система за бутикова фармация.

 

горното се налага поради изискване на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № bg16rfop002-2.002-0480-c01 услугата по разработване на софтуер да е обвързана с услугите по въвеждане на системи за управление и услуга по реинженеринг на процесите в предприятието.

ііі.1.4) други особени условия (когато е приложимо)     да ■   не 

ако да, опишете ги:

 

плащанията от възложителя ще се извършват в сметка със специално предназначение на името на изпълнителя на услугата по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността, обвързана с оферираните от него условия.

 

іv.1) критерий за оценка на офертите

 

най-ниска цена                                                             

 

іv.2.1) номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

 

 bg16rfop002-2.002-0480-c01

 

 

іv.2.2) срок за подаване на оферти

 

дата: 30/11/2017  (дд/мм/гггг)

 

ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата!

офертите се подават чрез исун 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

 

іv.2.3) интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:

 
 

1 http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на единния информационен портал на структурните фондове на ес

2. http://www.eruditabg.com - (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)

 

 

іv.2.5) срок на валидност на офертите

 

до 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

 

 

іv.2.6) условия при отваряне на офертите

дата: 01/12/2017 (дд/мм/гггг)

час: 10:00 часа

място (когато е приложимо): н/п

 

 

раздел v: списък  на  документите, които следва  да  съдържат офертите за участие

 

а. документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ііі.2.1. от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.1.):

1. декларация с посочване на еик/ удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;

2. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от пмс № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на оферти;

3. други документи (ако е приложимо).

 

б. документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ііі.2.2 от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.2.):

1.      декларация от кандидата за извършваните икономически дейности през 2016 година с приложено заверено от кандидата копие от годишен отчет за дейността за 2016 година, подаден към националния статистически институт (нси) във връзка с годишното отчитане на респондентите за 2016 г.

 

в. документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т.ііі.2.3 от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.3.):

1.      списък на предоставяни услуги по разработка на софтуер за предприятия от сфера фармация за последните три години;

2.      декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, с което ще се извърши оферираната услуга;

3.      списък на технически лица, под управление на кандидата, които ще работят по предоставяне на услуга по разработване на софтуерен продукт;

4.      списък на педагогически лица и организации, включени или не в структурата на кандидата, които ще извършват обучение на екипа на възложителя.

 

г. други изискуеми от кандидата документи:

оферта;
декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
документи по  т.а.1, а.2, б, в за подизпълнителите;
други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) функционална характеристика на erp система за бутикова фармация, изработена съгласно техническата спецификация на възложителя;

б) декларация от разработчика на функционалната характеристика, предложена от изпълнителя за извършване на услуги по разработване на софтуер за планиране и повишаване на ефективността, че същата е разработена от него;

в) декларация от носителя на авторските права на функционалната характеристика, с която се съгласява същата да бъде използвана при изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № bg16rfop002-2.002-0480-c01;

г) декларация на изпълнителя, описваща подробно планираната за използване софтуерна технология, с посочване на авторските права върху кода за всеки отделен модул и прилагане на копие от лицензионното споразумение (в случай на приложимост);

д) декларация на изпълнителя, че след приключване на услугата, разработеният софтуер във всички негови части ще стане собственост на възложителя, придружена със съгласие на  автора и носителите на авторските права, правата им върху софтуера да се ползват от възложителя в рамките на законовата им защита;

е) декларация на изпълнителя, че при приключване на услугата, ще предаде разработения софтуер във всички негови части под формата на работещи инсталационни файлове, чието инсталиране:

- може да стане от възложителя без необходимостта от каквато и да е външна намеса или подкрепа от страна на изпълнителя, и

-ще доведе до работеща система към момента на предаването на съответния модул

ж) декларация за осигуряване на договорна гаранционна поддръжка в рамките на две години след приключване на услугата;

з) декларация за осигурена извъндоговорна поддръжка на разработения софтуер от изпълнителя и трети посочени от него в декларацията лица;

и) учебна програма и учебен график, която гарантира, че след приключване на обучението, обучаемите ще притежават нужните знания, умения и компетентности да работят с изработения софтуер и да развиват своите умения;

к) декларация на изпълнителя, че същия ще спазва указанията и препоръките, посочени в "единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация" 2014-2020, придружена с план за спазването им.

 

раздел vііi: друга информация

 

до 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. възложителят е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
разясненията се публикуват в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ес в българия 2020.
възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

 

дейността се осъществява в изпълнение на:
адбфп № bg16 rfop 002-2.002-0480-c01
оперативна програма: „иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
процедура за подбор на проекти: bg16rfop002-2.002 „развитие на управленския капацитет и растеж на мсп“
приоритетна ос: 2 „предприемачество и капацитет за растеж на мсп“,
инвестиционен приоритет: 2.2 „капацитет за растеж на мсп“, специфична цел: 2.2.„повишаване на производителността и експортния потенциал на българските мсп“

 


Бананите

Бананите

Може и да е учудващо, но бананът е трева!

Ако ви е предписан Акнатак гел/ Acnatac gel, но не го намирате, може да Ви бъде изготвено генерично копие на лекарството

Пациентите могат да получат генеричен заместител

Био Баланс/ Bio Balance и Био Баланс Бейби/ Bio Balance Baby - новите продукти на Нобел Фарма/ Nobel Pharma

Био Баланс/ Bio Balance и Био Баланс Бейби/ Bio Balance Baby - новите продукти на Нобел Фарма/ Nobel Pharma

Нобел Фарма/ Nobel Pharma пусна на пазара патентно защитения си продукт – комбинация от пробиотик с пребиотик – Био Баланс / Bio Balance

Рязко смъкват цените на лекарствата в Гърция

Рязко смъкват цените на лекарствата в Гърция

Болниците в Гърция са най-корумпираният сектор в сферата на публичните услуги в страната, пише още PharmaTimes

Нитролонг/Nitrolong таблетки временно не се произвежда

Нитролонг/Nitrolong таблетки временно не се произвежда

Няма яснота за причината на отказа от пазара


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.