Публична покана: Хроматограска система
Новини


 

публична покана

официално наименование:
аптека ерудита еоод

адрес:
софия, бул. "христо ботев", №122

i.2) вид на бенефициента и основна дейност/и
21.20 производство на лекарствени продукти

іі.1.1) обект на процедурата и място на изпълнение на строителството, доставката или услугата
38432200 хроматографи

код nuts: bg411

іі.1.2) описание на предмета на процедурата:
извършване на доставка на хроматограф от вид модулна система за високоефективна течна хроматография (ветх).
предвижда се доставка на високоефективна течнохроматографска система, осигуряваща възможност за провеждане на високоефективна течна хроматография за приложни и научни цели.
оферентът следва да предложи проект за модулна система за високоефективна течна хроматография (ветх) в документ "функционална характеристика на модулна система за високоефективна течна хроматография (ветх)". с нея следва да се отговори изцяло на изискванията на iso 9001:2015, раздел 7.1.3 "инфраструктура" и раздел 7.1.5 "ресурси за наблюдение и измерване" – т.2 "проследимост на измерването", тъй като измерванията следва да бъдат проведени с калибрирани и валидирани измервателни системи, както и да бъдат ясно идентифицирани.
съгласно европейската фармакопея (в българия валидна е европейската фармакопея), има два вида методи за определяне  на вещества – основни и допълнителни. ветх хроматографията е основен фармакопеен определителен разделителен метод - за идентификация на съедиениня, техни смеси, както и количественото им определяне.

іі.1.3) общ терминологичен речник (cpv):
cpv код 38432200 хроматографи
допълнителни cpv кодове:
материали/продукти със специални качества и начин на действие
ca51: презареждаем
начин на действие
cb10: с електрическа енергия
cb22: с компютърно управление
други предназначения
fg15: за изпитателни нужди
други указания
gc11: спецификации: съгласно техническата спецификация към тази покана

іі.2) количество или обем на обекта на процедурата
прогнозна стойност в лева, без ддс: 46 000 лева без ддс

іі.3)  срок на договора
срок за изпълнение: до 3 (три) месеца от сключване на договора, но не по-късно от срока на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № bg16rfop002-2.002-0480-c01.

ііі.1.2) условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към съответните разпоредби, които ги уреждат
начинът на плащане на услугите е регламентиран в приложения към документацията проект на договор, както следва:
- авансово плащане в размер на 70 % от стойността на системата, планирана за доставка, след сключване на договор за доставка и представяне на оригинална фактура;
- окончателно плащане в размер на остатъка от стойността на доставената система, след подписване на финален приемо-предавателен протокол за извършена доставка и представяне на оригинална фактура.

във фактурите, издавани от изпълнителя, задължително присъстват наименованието на услугите и текст: "плащането се извършва във връзка с адбфп  bg16rfop002-2.002-0480-c01"

ііі.2.1) правен статус
изискуеми документи:
1.    декларация с посочване на еик/ удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2.    декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от пмс № 160/01.07.2016 г.
3.    други документи (ако е приложимо).
ако участникът е обединение, състоящо се от юридически и/ или физически лица, горепосочените документи се представят от всяко едно от тях. документите се представят и за включените от кандидата подизпълнители.


іv.1) критерий за оценка на офертите
най-ниска цена                                                             

іv.2.1) номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
bg16rfop002-2.002-0480-c01

іv.2.2) срок за подаване на оферти

дата: 08/12/2017  (дд/мм/гггг)

ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата
офертите се подават чрез исун 2020 (https://eumis2020.government.bg)


іv.2.3) интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата:
1. http://www.eufunds.bg  - интернет адрес на единния информационен портал на структурните фондове на ес
2. http://www.eruditabg.com - (интернет адреса на възложителя - когато е приложимо)іv.2.5) срок на валидност на офертите

до 31/12/2017 (дд/мм/гггг)

іv.2.6) условия при отваряне на офертите
дата: 11/12/2017 (дд/мм/гггг)
час: 10:00 часа
място (когато е приложимо): н/п

раздел v: списък  на  документите, които следва  да  съдържат офертите за участие

а. документи, удостоверяващи правния статус на кандидата по т.ііі.2.1. от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.1.):
1. декларация с посочване на еик/ удостоверение за актуално състояние, а когато е физическо лице - документ за самоличност;
2. декларация по чл. 12, ал. 1, т. 1 от пмс № 160/01.07.2016 г.) – при подаване на оферти;
3. други документи (ако е приложимо).

б. документи, доказващи икономическото и финансовото състояние на кандидата по т. ііі.2.2 от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка,  трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.2.):
1.    декларация от кандидата за извършваните икономически дейности през 2016 година с приложено заверено от кандидата копие от годишен отчет за дейността за 2016 година, подаден към националния статистически институт (нси) във връзка с годишното отчитане на респондентите за 2016 г.

в. документи, доказващи, техническите възможности и/или квалификацията на кандидата по т.ііі.2.3 от настоящата публична покана (важно: документите, посочени в тази точка, трябва да съответстват на тези, изброени в т.ііі.2.3.):
1.    списък на извършени доставки на  модулни системи за високоефективна течна хроматография и осигурено сервизно обслужване по тях за предприятия от сфера фармация за последните три години;
2.    декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, с която ще се извърши оферираната доставка;
3.    декларация за техническото оборудване, с което разполага кандидатът, с която ще се извърши сервизно обслужване на доставената система;
4.    списък на технически лица, под управление на кандидата, които ще инсталират  оферираната система за високоефективна течна хроматография;
5.    списък на технически лица, под управление на кандидата, които ще осигуряват сервизното обслужване на доставената система за високоефективна течна хроматография;
6.    списък на педагогически лица и организации, включени или не в структурата на кандидата, които ще извършват обучение на екипа на възложителя;
7.    списък на сертификати с приложено копие от същите, които удостоверяват съответствието на кандидата със стандарти за системи за управление на качеството.

г. други изискуеми от кандидата документи:
1.    оферта;
2.    декларация за подизпълнителите, които ще участват в изпълнението на предмета на процедурата и дела на тяхното участие  (ако кандидатът е декларирал, че ще ползва подизпълнители);
3.    документи по  т.а.1, а.2, б, в за подизпълнителите;
4.    други документи и доказателства (посочват се от бенефициента):
а) функционална характеристика на модулна система за високоефективна течна хроматография (ветх), изработена съгласно техническата спецификация на възложителя;
б) списък на сертификати за съответствие с европейските изисквания за безопасност (ce маркировка) или еквивалент с приложено копие от същите на всеки елемент от модулната система за течна хроматография;
в) декларация за осигуряване на договорна гаранционна поддръжка в рамките на две години след приключване на доставката;
г) декларация за осигурена извъндоговорна поддръжка от изпълнителя;
д) учебна програма и учебен график, която гарантира, че след приключване на обучението, обучаемите ще притежават нужните знания, умения и компетентности да работят с доставената система и да развиват своите умения.

раздел vііi: друга информация

1.    до 4 календарни дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. възложителя е длъжен да отговори в 3-дневен срок от датата на постъпване на искането.
2.    разясненията се публикуват в информационната система за управление и наблюдение на средствата от ес в българия 2020.
3.    възложителят може по всяко време да проверява заявените от кандидатите данни, да иска разяснения относно офертата и представените към нея документи, както и да изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени в офертата.

 

дейността се осъществява в изпълнение на:
адбфп № bg16 rfop 002-2.002-0480-c01
оперативна програма: „иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020,
процедура за подбор на проекти: bg16rfop002-2.002 „развитие на управленския капацитет и растеж на мсп“
приоритетна ос: 2 „предприемачество и капацитет за растеж на мсп“,
инвестиционен приоритет: 2.2 „капацитет за растеж на мсп“, специфична цел: 2.2.„повишаване на производителността и експортния потенциал на българските мсп“
Бруфен/ Brufen - оригиналният ибупрофен

Бруфен/ Brufen - оригиналният ибупрофен

Абот/ Abbott България регистрира суспензията за перорална употреба Бруфен/ Brufen, която съдържа 20мг/мл ибупрофен

Хеликс Оригинал/ Helix Original в комбинация с мумийо и Шуслерови соли

Хеликс Оригинал/ Helix Original в комбинация с мумийо и Шуслерови соли

Мощна комбинация за регенериране на ставите, хвущялните повърхности и при костни фрактури

Гинофлор/Gynoflor вагинални таблетки - една нова за България лекарствена комбинация

Гинофлор/Gynoflor вагинални таблетки - една нова за България лекарствена комбинация

Информация за медицински специалисти!

Виртуалната Ерудита вече и със секция за глюкомерите

Виртуалната Ерудита вече и със секция за глюкомерите

Всички елементи на апарата за измерване на кръвна захар Аку Чек са качени онлайн

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за пациенти, използващи EXTRANEAL (Икодекстрин7.5%)

ВАЖНО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ за пациенти, използващи EXTRANEAL (Икодекстрин7.5%)

Пациенти, използващи EXTRANEAL (Икодекстрин7.5%), разтвор за перитонеална диализа, производство на Бакстер АД, може да покажат погрешни резултати на кръвната захар при използването на някои глюкомери и тест ленти за определяне на кръвна захар


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.