Политика по управление на качеството и околната среда
Новини

 

 

 

 

аптека ерудита еоод


политика

на интегрираната система за

управление на качеството и околната среда


 


 

 

ръководството на аптека ерудита еоод,  в лицето на управителя, декларира своята политика по управление на качеството и околната среда, която е в съответствие с контекста на дружеството и е неразделна част от цялостната политика за изграждане и развитие на аптека ерудита еоод.

 

 

политиката е насочена към осигуряване нарастваща ефективност на процесите на системата за  управление, с цел създаване на всички условия за постигане на икономически растеж, съобразно потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни, идентифициране, оценка и предприемане на мерки за контрол и за преодоляване последиците при реализация на рисковете  и устойчиво опазване на всички компоненти на околната среда.

 


за осъществяването на своята политика по управление на качеството и околната среда, ръководството на  аптека ерудита еоод,  насочва усилията си в следните направления:

 • подобряване и осъществяване на процесите и дейностите, в съответствие с потребностите и очакванията на клиентите и заинтересованите страни;
 • непрекъснато подобряване опазването на околната среда, чрез инвестиране в технологии за създаване на екологично съобразени условия при производство на лекарствени форми, ефективни действия за предотвратяване и намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите и управление на отпадъците;
 • икономично потребление на природни ресурси – електроенергия, горива и вода;
 • поддържане практиката за повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци в  помещенията и правилното им оползотворяване;
 • осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;
 • осигуряване съответствието с приложимите нормативни и доброволни изисквания по отношение на качеството и околната среда в аптека ерудита еоод;
 • ефективно използване на всички нормативно предоставени правомощия за опазване и подобряване на околната среда;
 • aктивно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите по опазване на околната среда;
 • поддържане и създаване на необходимите условия за нарастване ефективността на интегрираната система за управление, съгласно изискванията на стандартите iso 9001:2015 и  iso 14001:2015;
 • ефективно използване на всички възможни ресурси за повишаване на имиджа и представянето на аптека ерудита еоод;
 • поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • стремеж за постоянно подобряване на интегрираната система за управление;
 • запознаване на клиенти, доставчици, обществени и правителствени организации и други заинтересовани лица с политиката ни за управление.

 


декларирам личното си участие и отговорност за изпълнение на обявената политика по управление на качеството  и околната среда !

 

политиката на интегрираната системата за управление на качеството и околната среда в аптека ерудита еоод е част от общата стратегия за развитие на дружеството.

при прилагане на политиката и произтичащите от нея цели ръководството спазва изискванията, дефинирани в iso 9001 и  iso 14001:

 • гарантирано високо ниво на удовлетвореност на клиентите от извършваните услуги;
 • очаквания на другите заинтересовани страни по отношение на качеството на предоставените услуги и опазване на околната среда;
 • периодичен преглед и при необходимост - актуализация на обявената вече политика на интегрираната система по управление.
 • осигуряване и  управление на околната среда.


ръководството усъвършенства и реализира политиката на интегрираната системата за управление на качеството и околната среда на базата на основни принципи, съобразени с изискванията на iso 9001:2015 и iso 14001:2015, отразяващи спецификата на дейността на дружеството.

аптека ерудита еоод е възприела следните принципи на управление:

 • равнището на качеството на работата в аптека ерудита еоод  се определя от нарастващите изисквания на клиентите, както и от международните и националните стандарти и действащата нормативна база;
 • все по-пълно удовлетворяване изискванията и очакванията на клиентите се постига с непрекъснатите подобрения на управлението на различните процеси и дейности в дружеството;
 • успешен процес на реализация и поддържането на високо равнище на качеството се постига с осигуряването на условия за професионално развитие на персонала, безопасни условия на труд и непрекъснат мониторинг на околната среда;
 • размерът на възнаграждението на работещите в дружеството се обвързва пряко с резултатите и качеството в работата;
 • запознаване на клиенти, партньори, държавната и местна администрация с резултатите от прилаганата политика на интегрираната системата за управление на качеството и околната среда в дружеството.

 


централно място в политиката на интегрираната система заема стремежа за  подобрения във всички дейности на аптека ерудита еоод, в отговор на  основни изисквания на iso 9001:2015 и iso 14001:2015.

 

глобалните цели по качеството и околната среда са:

 • утвърждаване на авторитета на дружеството чрез реализиране на политика за силно пазарно присъствие и ориентация изцяло към специфичните изисквания на клиентите.
 • прилагане на международните принципи и практика за качеството на работата, спазване на изискванията на клиентите за изпълнение на дейностите.
 • поддържане на висока степен на отговорност от всички работещи в дружеството, стимулиране на активността на персонала.
 • поддържане на ниска степен на риска за здравето и живота на работещите.
 • непрекъснат мониторинг и управление на аспектите на околната среда;
 • поддържане на взаимноизгодно сътрудничество с бизнес партньори и доставчици.


управителят на аптека ерудита еоод приема оценката на клиентите и другите заинтересовани страни за критерии за правилността на формулираната и провеждана политика на управление.софия, 01.02.2018 година

 

управител: маг. фарм. антон вълев

 

 

Зденка Сташова: Първо трябва да си добър човек, тогава ще бъдеш и добър фармацевт

Зденка Сташова: Първо трябва да си добър човек, тогава ще бъдеш и добър фармацевт

Задачите ни бяха да приготвяме лекарства по строго разписани протоколи. За мен това беше напълно ново и интригуващо

Обновено родилно отделение откри Втора градска болница в София

Премиерът Бойко Борисов и кметът Йорданка Фандъкова прерязаха лентата

Сиалис/Cialis в нови опаковки по 2 и 4 таблетки

Сиалис/Cialis в нови опаковки по 2 и 4 таблетки

Фармацевтичната компания Ели Лили регистрира и внесе в България Сиалис/Cialis от 10мг

Трилукс крем/ Trilux creme вместо нерегистрираните в България Пигмонорм/ Pigmanorm и Три Лума/ Tri-Luma

Трилукс крем/ Trilux creme вместо нерегистрираните в България Пигмонорм/ Pigmanorm и Три Лума/ Tri-Luma

Мощен изсветляващ ефект на кожата в периода след раждането и кърменето

Найс Вак С / Neis Vac C конюгатна менингококова ваксина се очаква да бъде внесена в началото на 2010 година

Найс Вак С / Neis Vac C конюгатна менингококова ваксина се очаква да бъде внесена в началото на 2010 година

От търговското представителство на Бакстер/Baxter потвърдиха, че предвид регистрационната процедура, не може да се очаква налични количества да бъдет достъпни в страната преди януари 2010


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.