ВАС потвърди решението си
Новини
10/04/2009

 

решение

№ 4148
софия, 30.03.2009

в името на народа
върховният административен съд на република българия - петчленен състав - ii колегия, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осма година в състав:

председател:светлана йонкова
членове:дима йорданова
славка найденова
захаринка тодорова
марияна дечева
 
при секретар мария попинска и с участието
на прокурора николай чириповизслуша докладваното
от съдиятазахаринка тодорова
по адм. дело № 10621/2008.


производството по делото е по глава дванадесета, вр. чл. 185 и сл. от апк.
образувано е по касационни жалби от директора на национална здравноосигурителна каса (нзок), гр. софия и от български фармацевтичен съюз, гр. софия, против решение № 6826/06.06.2008 год., постановено от тричленен състав на върховния административен съд, пето отделение, по адм. дело № 2762/2008 год., с което са отменени колона 7 - „пределна цена за националната здравноосигурителна каса” и колона 9 - „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева", от приложение 2 – „лекарствен списък на нзок, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за аптеки”, неразделна част от указание за работа с лекарствен списък на нзок – рд16-3/10.01.2008 г., (указанието), утвърдено от директора на нзок, а жалбите на "плантафарм" еоод и "български фармацевтичен съюз", в останалата им част, са отхвърлени.
в съдебното заседание директорът на нзок, чрез адв. михайлов, надлежно упълномощен, поддържа касационната жалба, а оспорва касационната жалба на български фармацевтичен съюз-софия. решението, в обжалваната му част се счита необосновано, постановено в противоречие с чл. 169 апк, а при постановяването му се сочат като допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. твърди се, че жалбоподателите нямат правен интерес от оспорването на акта - те не разполагат с "личен и пряк правен интерес", с оглед което се иска прекратяване на делото. освен това, в оспореното решение е прието, че в посочените части от указанието то противоречи на нормативен акт от по-висока степен, който извод е лишен от мотивационна основа и не е конкретизиран. административният орган е действал в рамките на предоставената му оперативна самостоятелност и е спазил изискванията за законосъобразност на административните актове. като неправилни се считат констатациите, че с оспореното указание лекарствения списък е изменен, като е допълнен с две нови колони, отразяващи пределната цена на лекарствения продукт за нзок и максималната стойност, заплащана от ззол и по този начин е достигната определена продажна цена. иска се от настоящата инстанция да приеме, че с указанието не се създават нови цени и не е изменен лекарствения списък, а са доразвити договорените от нзок параметри. допълнителни съображения в посочената насока са изложени и в писмени бележки, с претенцията за присъждане на направените в процеса разноски.
касационният жалбоподател - български фармацевтичен съюз, гр. софия, чрез адв. пандов, поддържа касационната жалба и настоява за отхвърляне на касационната жалба на нзок. директорът на нзок не е компетентен да изменя националния рамков договор, поддържа се изводът в решението, че в оспорения акт действително се съдържат правила за поведение. в писмено становище са развити съображенията, обосновали искането за частична отмяна на решението по отношение на отхвърлителната му част.
ответната по жалбите страна - "плантафарм" еоод, гр. видин, редовно призовано, не изпраща представител, не е изразило становище по тях.
представителят на върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби. решението на въззивната инстанция с счита обосновано и законосъобразно. възраженията и доводите на касаторите не дават основание за друг извод. нзок има правомощие по закон да договаря цените на лекарствените продукти, които се отразяват в лекарствен списък. именно по тези цени касата заплаща лекарствените продукти изцяло, или частично. но нзок няма законово правомощие да регулира цените на дребно. в случая, с оспореното указание лекарственият списък е изменен, допълнен е с 2 нови колони. изменението по същността си на практика представлява изменение на нормативен акт, при това едностранно, от директора на нзок. нарушен е с това предвидения в чл. 55, ал. 5 ззо ред. на практика нзок е иззела правомощията на държавата по регулирането на цените на лекарствените продукти. следва, че щом с оспореното указание лекарственият списък е изменен, то действително е осъществено нарушение на материалноправните разпоредби, налице е несъответствие с нормативни актове от по-висока степен. ето защо, правилно съдът е отменил колони 7 и 9 от приложение 2 - "лекарствен списък на нзок".
върховният административен съд, в настоящия си петчленен състав, за да се произнесе, съобрази следното:
касационните жалби са подадени в законоустановения срок от надлежни за производството страни, процесуално са допустими.
по съществото си са неоснователни.
с касираното решение съдът подробно е изследвал характера на обсъждания акт, с основание определен като нормативен, по отношение на който са налице твърдяните от първоначалните жалбоподатели отменителни основания, във връзка с установените нарушения на материалноправни разпоредби и несъответствие с нормативни актове от по-висока степен. изложените изводи се споделят изцяло от настоящата инстанция, съдебният акт е правилен и следва да бъде оставен в сила.
неоснователно с касационната жалба на директора на нзок се твърди, че "плантафарм" еоод, гр. видин и български фармацевтичен съюз, гр. софия нямат "личен и пряк" правен интерес да оспорят процесното указание. от една страна, искането за прекратяване на производството по делото, с оглед изложеното твърдение, е направено и пред съда по съществото на спора, обсъдено е в мотивите на решението, а от друга страна, същото е голословно, не е конкретизирано - единственото, което се сочи е, че липсата на правен интерес "се установява" от "...приложените по делото документи". при така направеното оплакване, най-малко е следвало тези доказателства да се посочат, за да е осъществима и касационната му проверка. обратното, след като едноличното дружество е аптека по смисъла на чл. 219, ал. 1 злпхм, изпълнител по договор, сключен с нзок, е вторият жалбоподател (сега- касатор), е съсловна организация на магистър-фармацевтите, в законодателно формулираните функции на която са заложени защита и представителство досежно професионалните права и интереси на членовате й, правилно е приетото, че същите имат пряк и непосредствен интерес да обжалват указанието, съдържащо правила за работа с лекарствения списък, пряко приложими и относими към конкретната им дейност.
не може да бъде споделено и другото, изложено в жалбата касационно оплакване - за необоснованост на решението, поради липса на анализ на кои норми от по-висш порядък противоречи указанието и по какъв начин, както и че издателят му е действал в рамките на оперативната си самостоятелност. за верността на последното твърдение липсват каквито и да било основания, а първото е, меко казано, невярно. на нзок е признато правото да договаря (по определен ред), цените на лекарствените продукти, като ги заплаща изцяло, или частично, но не и да налага такива едностранно. затова и правилно процесните две колони, с посоченото им по-горе съдържание, са отменени, с извода, че по този начин е иззето правомощието на държавата във връзка с ценообразуването. синтезирано и последователно в решението са проследени: предвидения ред за изменение на лекарствения списък, част от нрд - чл. 55, ал. 5 ззо, който не е съобразен при издаването на указанието; противоречието в съдържанието му с разпоредбата на чл. 55, ал. 8, т. 4 ззо - досежно липсата на възможност за установяване на допълнителни изисквания към аптеките, извън посочените в злпхм; с основание е акцентувано и на недопустимото въвеждане на пределна цена за продажбата на лекарствените продукти, за които нзок заплаща - с това на практика е изменен нрд, в частта му относно лекарствения списък, което правилно е отчетено като явно противоречие с разпоредбите на чл. 258 и чл. 260 злпхм и пренебрегнатите правомощия на нарочната комисия по цените на лекарствените продукти; посочени са конкретно и съдържанието на приложимите разпоредби от наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели и начина, по който те са нарушени, не е подминато без съответния коментар и решението на ус на нзок от 27.12.2007 год., за да се стигне до правилния извод за незаконосъобразност на оспореното указание в частта му досежно колони 7 и 9, поради установеното, по надлежен и несъмнен начин противоречие, с изброените нормативни актове от по-висока степен. ето защо, като закономерна последица е последвалата отмяна на колони 7 и 9 от приложение 2 - "лекарствен списък на нзок" - жалбата и в тази й част е неоснователна. т.н. в нея "доразвиване" на договорените параметри, на практика правилно са преценени като недопустимо изменение на нормативен акт, едностранно от директора на нзок.
вторият касационен жалбоподател е направил в първоначалната си жалба алтернативно искане за частична отмяна на процесния акт, или за частично прогласяване на нищожност на оспорените части от него, което е удовлетворено, поради което и изложените доводи по съществото на спора в случая не следва да бъдат коментирани.
доколкото по отношение на отхвърлителната част на диспозитива на решението, касационната жалба е допустима, по съществото си и тя е неоснователна. вярно е, че в чл. 355 от решение № рд- ус-04-127/27.12.2007 год. е предвидена задължителност на указанията по чл. 354 конкретно за имп и идп, но настоящият състав споделя като правилно приетото в решението, че задължителният характер на указанието по отношение за магистър-фармацевтите не произтича пряко от него, а от поетите задължения по сключения с нзок договор във ръзка с приложението на лекарствения списък. че именно в този смисъл е изготвено указанието, предназначението на което е улеснение и унифициране на работата по прилагане на списъка, личи и от съдържанието на чл. 356 от указанието, визирал задължение за нзок да го сведе до знанието не само до всички имп и идп, но и до всички "аптеки, сключили договор с нзок".
с оглед така изложените събражения, отменителни за процесното решение касационни основания не са налице, то е правилно и следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 апк, върховният административен съд, петчленен състав,реши:оставя в сила решение № 6826/06.06.2008 год., постановено от тричленен състав на върховния административен съд, пето отделение, по адм. дело № 2762/2008 год., с което са отменени колона 7 - „пределна цена за националната здравноосигурителна каса” и колона 9 - „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева" от приложение 2 – „лекарствен списък на нзок, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за аптеки”, неразделна част от указание за работа с лекарствен списък на нзок – рд16-3/10.01.2008 г., а жалбите на "плантафарм" еоод и "български фармацевтичен съюз", в останалата им част, са отхвърлени.
решението е окончателно.

вярно с оригинала, председател:/п/ светлана йонкова
секретар: членове:/п/ дима йорданова
/п/ славка найденова
/п/ захаринка тодорова
/п/ марияна дечева

з.т.решение

№ 6826
софия, 06.06.2008 отменя колона 7 „пределна цена за националната здравноосигурителна каса” и колона 9 „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева" от приложение 2 – „лекарствен списък на нзок, в сила от 01.02.2008 г. – работна версия за аптеки”, неразделна част от указание за работа с лекарствен списък на нзок – рд16-3/10.01.2008 г., утвърдено от директора на нзок.
отхвърля жалбите на "плантафарм" еоод и "български фармацевтичен съюз" в останалата им част.
решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

---------

педиатрична аптека ерудита

Редуктил/Reductil, Линдакса/Lindaxa, Сибутрамин Сандоз/Sibutramin Sandoz и Мейса/Meissa - забранени за употреба в Страните от Европейския съюз

Редуктил/Reductil, Линдакса/Lindaxa, Сибутрамин Сандоз/Sibutramin Sandoz и Мейса/Meissa - забранени за употреба в Страните от Европейския съюз

Европейската агенция стигна до заключението, че рисковете от тяхната употреба надвишават ползите и препоръча суспендиране на всички разрешения за употреба на сибутрамин-съдържащи продукти на територията на Европейския съюз

Доставка на инхалатори (небулизатори) за болнични заведения и лекарски практики

Педиатрична аптека Ерудита офертира преференциална доставка на инхалатори и друга специализирана медицинска техника за болници, медицински центрове, рехабилитациоони отделения, лекарски практики, детски ясли, детски градини, специализирани училища, детски

Протеините предпазват от счупване на кости

Протеините предпазват от счупване на кости

Новите изследвания показват, че протеините са тясно свързани с плътността и силата на костите

Ароматерапия и етерични масла вече в сайта на Педиатрична аптека Ерудита

Ароматерапия и етерични масла вече в сайта на Педиатрична аптека Ерудита

Нов раздел Ароматерапия и етерични масла на сайта на Педиатрична аптека ще информира нашите пациенти за възможностите за доставка и лечение с ароматерапевтични субстанции

Дицинон/Dicynone таблетки 250 мг вече не се внасят в България

Дицинон/Dicynone таблетки 250 мг вече не се внасят в България

Таблетките Дицинон от 250 мг вече не се внасят в България. Фирмата-производител остави на пазара само таблетките по 500 мг


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.