ВАС потвърди решението си
Новини
10/04/2009

 

РЕШЕНИЕ

№ 4148
София, 30.03.2009

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният административен съд на Република България - Петчленен състав - II колегия, в съдебно заседание на тринадесети ноември две хиляди и осма година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:СВЕТЛАНА ЙОНКОВА
ЧЛЕНОВЕ:ДИМА ЙОРДАНОВА
СЛАВКА НАЙДЕНОВА
ЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
МАРИЯНА ДЕЧЕВА
 
при секретар Мария Попинска и с участието
на прокурора Николай Чириповизслуша докладваното
от съдиятаЗАХАРИНКА ТОДОРОВА
по адм. дело № 10621/2008.


Производството по делото е по Глава дванадесета, вр. чл. 185 и сл. от АПК.
Образувано е по касационни жалби от Директора на Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), гр. София и от Български фармацевтичен съюз, гр. София, против решение № 6826/06.06.2008 год., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд, пето отделение, по адм. дело № 2762/2008 год., с което са отменени колона 7 - „пределна цена за Националната здравноосигурителна каса” и колона 9 - „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева", от Приложение 2 – „Лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за аптеки”, неразделна част от Указание за работа с лекарствен списък на НЗОК – РД16-3/10.01.2008 г., (Указанието), утвърдено от директора на НЗОК, а жалбите на "Плантафарм" ЕООД и "Български фармацевтичен съюз", в останалата им част, са отхвърлени.
В съдебното заседание Директорът на НЗОК, чрез адв. Михайлов, надлежно упълномощен, поддържа касационната жалба, а оспорва касационната жалба на Български фармацевтичен съюз-София. Решението, в обжалваната му част се счита необосновано, постановено в противоречие с чл. 169 АПК, а при постановяването му се сочат като допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. Твърди се, че жалбоподателите нямат правен интерес от оспорването на акта - те не разполагат с "личен и пряк правен интерес", с оглед което се иска прекратяване на делото. Освен това, в оспореното решение е прието, че в посочените части от Указанието то противоречи на нормативен акт от по-висока степен, който извод е лишен от мотивационна основа и не е конкретизиран. Административният орган е действал в рамките на предоставената му оперативна самостоятелност и е спазил изискванията за законосъобразност на административните актове. Като неправилни се считат констатациите, че с оспореното Указание Лекарствения списък е изменен, като е допълнен с две нови колони, отразяващи пределната цена на лекарствения продукт за НЗОК и максималната стойност, заплащана от ЗЗОЛ и по този начин е достигната определена продажна цена. Иска се от настоящата инстанция да приеме, че с Указанието не се създават нови цени и не е изменен лекарствения списък, а са доразвити договорените от НЗОК параметри. Допълнителни съображения в посочената насока са изложени и в писмени бележки, с претенцията за присъждане на направените в процеса разноски.
Касационният жалбоподател - Български фармацевтичен съюз, гр. София, чрез адв. Пандов, поддържа касационната жалба и настоява за отхвърляне на касационната жалба на НЗОК. Директорът на НЗОК не е компетентен да изменя Националния рамков договор, поддържа се изводът в решението, че в оспорения акт действително се съдържат правила за поведение. В писмено становище са развити съображенията, обосновали искането за частична отмяна на решението по отношение на отхвърлителната му част.
Ответната по жалбите страна - "Плантафарм" ЕООД, гр. Видин, редовно призовано, не изпраща представител, не е изразило становище по тях.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава заключение за неоснователност на касационните жалби. Решението на въззивната инстанция с счита обосновано и законосъобразно. Възраженията и доводите на касаторите не дават основание за друг извод. НЗОК има правомощие по закон да договаря цените на лекарствените продукти, които се отразяват в лекарствен списък. Именно по тези цени Касата заплаща лекарствените продукти изцяло, или частично. Но НЗОК няма законово правомощие да регулира цените на дребно. В случая, с оспореното указание лекарственият списък е изменен, допълнен е с 2 нови колони. Изменението по същността си на практика представлява изменение на нормативен акт, при това едностранно, от Директора на НЗОК. Нарушен е с това предвидения в чл. 55, ал. 5 ЗЗО ред. На практика НЗОК е иззела правомощията на държавата по регулирането на цените на лекарствените продукти. Следва, че щом с оспореното указание лекарственият списък е изменен, то действително е осъществено нарушение на материалноправните разпоредби, налице е несъответствие с нормативни актове от по-висока степен. Ето защо, правилно съдът е отменил колони 7 и 9 от Приложение 2 - "Лекарствен списък на НЗОК".
Върховният административен съд, в настоящия си петчленен състав, за да се произнесе, съобрази следното:
Касационните жалби са подадени в законоустановения срок от надлежни за производството страни, процесуално са допустими.
По съществото си са неоснователни.
С касираното решение съдът подробно е изследвал характера на обсъждания акт, с основание определен като нормативен, по отношение на който са налице твърдяните от първоначалните жалбоподатели отменителни основания, във връзка с установените нарушения на материалноправни разпоредби и несъответствие с нормативни актове от по-висока степен. Изложените изводи се споделят изцяло от настоящата инстанция, съдебният акт е правилен и следва да бъде оставен в сила.
Неоснователно с касационната жалба на Директора на НЗОК се твърди, че "Плантафарм" ЕООД, гр. Видин и Български фармацевтичен съюз, гр. София нямат "личен и пряк" правен интерес да оспорят процесното Указание. От една страна, искането за прекратяване на производството по делото, с оглед изложеното твърдение, е направено и пред съда по съществото на спора, обсъдено е в мотивите на решението, а от друга страна, същото е голословно, не е конкретизирано - единственото, което се сочи е, че липсата на правен интерес "се установява" от "...приложените по делото документи". При така направеното оплакване, най-малко е следвало тези доказателства да се посочат, за да е осъществима и касационната му проверка. Обратното, след като едноличното дружество е аптека по смисъла на чл. 219, ал. 1 ЗЛПХМ, изпълнител по договор, сключен с НЗОК, е вторият жалбоподател (сега- касатор), е съсловна организация на магистър-фармацевтите, в законодателно формулираните функции на която са заложени защита и представителство досежно професионалните права и интереси на членовате й, правилно е приетото, че същите имат пряк и непосредствен интерес да обжалват Указанието, съдържащо правила за работа с Лекарствения списък, пряко приложими и относими към конкретната им дейност.
Не може да бъде споделено и другото, изложено в жалбата касационно оплакване - за необоснованост на решението, поради липса на анализ на кои норми от по-висш порядък противоречи Указанието и по какъв начин, както и че издателят му е действал в рамките на оперативната си самостоятелност. За верността на последното твърдение липсват каквито и да било основания, а първото е, меко казано, невярно. На НЗОК е признато правото да договаря (по определен ред), цените на лекарствените продукти, като ги заплаща изцяло, или частично, но не и да налага такива едностранно. Затова и правилно процесните две колони, с посоченото им по-горе съдържание, са отменени, с извода, че по този начин е иззето правомощието на държавата във връзка с ценообразуването. Синтезирано и последователно в решението са проследени: предвидения ред за изменение на Лекарствения списък, част от НРД - чл. 55, ал. 5 ЗЗО, който не е съобразен при издаването на Указанието; противоречието в съдържанието му с разпоредбата на чл. 55, ал. 8, т. 4 ЗЗО - досежно липсата на възможност за установяване на допълнителни изисквания към аптеките, извън посочените в ЗЛПХМ; с основание е акцентувано и на недопустимото въвеждане на пределна цена за продажбата на лекарствените продукти, за които НЗОК заплаща - с това на практика е изменен НРД, в частта му относно Лекарствения списък, което правилно е отчетено като явно противоречие с разпоредбите на чл. 258 и чл. 260 ЗЛПХМ и пренебрегнатите правомощия на нарочната Комисия по цените на лекарствените продукти; посочени са конкретно и съдържанието на приложимите разпоредби от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти и Наредбата за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели и начина, по който те са нарушени, не е подминато без съответния коментар и решението на УС на НЗОК от 27.12.2007 год., за да се стигне до правилния извод за незаконосъобразност на оспореното указание в частта му досежно колони 7 и 9, поради установеното, по надлежен и несъмнен начин противоречие, с изброените нормативни актове от по-висока степен. Ето защо, като закономерна последица е последвалата отмяна на колони 7 и 9 от Приложение 2 - "Лекарствен списък на НЗОК" - жалбата и в тази й част е неоснователна. Т.н. в нея "доразвиване" на договорените параметри, на практика правилно са преценени като недопустимо изменение на нормативен акт, едностранно от директора на НЗОК.
Вторият касационен жалбоподател е направил в първоначалната си жалба алтернативно искане за частична отмяна на процесния акт, или за частично прогласяване на нищожност на оспорените части от него, което е удовлетворено, поради което и изложените доводи по съществото на спора в случая не следва да бъдат коментирани.
Доколкото по отношение на отхвърлителната част на диспозитива на решението, касационната жалба е допустима, по съществото си и тя е неоснователна. Вярно е, че в чл. 355 от Решение № РД- УС-04-127/27.12.2007 год. е предвидена задължителност на указанията по чл. 354 конкретно за ИМП и ИДП, но настоящият състав споделя като правилно приетото в решението, че задължителният характер на Указанието по отношение за магистър-фармацевтите не произтича пряко от него, а от поетите задължения по сключения с НЗОК договор във ръзка с приложението на Лекарствения списък. Че именно в този смисъл е изготвено Указанието, предназначението на което е улеснение и унифициране на работата по прилагане на Списъка, личи и от съдържанието на чл. 356 от Указанието, визирал задължение за НЗОК да го сведе до знанието не само до всички ИМП и ИДП, но и до всички "аптеки, сключили договор с НЗОК".
С оглед така изложените събражения, отменителни за процесното решение касационни основания не са налице, то е правилно и следва да бъде оставено в сила, поради което и на основание чл. 221, ал. 2, пр. 1 АПК, Върховният административен съд, петчленен състав,РЕШИ:ОСТАВЯ В СИЛА решение № 6826/06.06.2008 год., постановено от тричленен състав на Върховния административен съд, пето отделение, по адм. дело № 2762/2008 год., с което са отменени колона 7 - „пределна цена за Националната здравноосигурителна каса” и колона 9 - „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева" от Приложение 2 – „Лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01.02.2008 г. - работна версия за аптеки”, неразделна част от Указание за работа с лекарствен списък на НЗОК – РД16-3/10.01.2008 г., а жалбите на "Плантафарм" ЕООД и "Български фармацевтичен съюз", в останалата им част, са отхвърлени.
Решението е окончателно.

Вярно с оригинала, ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/ Светлана Йонкова
секретар: ЧЛЕНОВЕ:/п/ Дима Йорданова
/п/ Славка Найденова
/п/ Захаринка Тодорова
/п/ Марияна Дечева

З.Т.РЕШЕНИЕ

№ 6826
София, 06.06.2008 ОТМЕНЯ колона 7 „пределна цена за Националната здравноосигурителна каса” и колона 9 „максимална стойност, заплащана от задължително здравноосигурено лице в лева" от Приложение 2 – „Лекарствен списък на НЗОК, в сила от 01.02.2008 г. – работна версия за аптеки”, неразделна част от Указание за работа с лекарствен списък на НЗОК – РД16-3/10.01.2008 г., утвърдено от директора на НЗОК.
ОТХВЪРЛЯ жалбите на "Плантафарм" ЕООД и "Български фармацевтичен съюз" в останалата им част.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му.

 

---------

Педиатрична аптека Ерудита

Фирмите-производители са повишили 4 пъти цените на лекарствата за последните 12 години

Фирмите-производители са повишили 4 пъти цените на лекарствата за последните 12 години

Нараснал е делът на оригиналните лекарства (18.1% през 2009 г. срещу 20.0% през 2010 г.), което обяснява защо фармацевтичните фирми не желаят в България да се въведе генерично изписване на лекарствата (не по търговски, а по международни непатентовани наим

Много билки във виртуалния свят на Педиатрична аптека Ерудита

Много билки във виртуалния свят на Педиатрична аптека Ерудита

Пълен списък с дрогите, предлагани в аптеката

Милурит/Milurit табл 300 мг повече няма да се внася в България!

Милурит/Milurit табл 300 мг повече няма да се внася в България!

Причината е в твърде ниските обороти, които фирмата е реализирала в последно време

Географската карта на Ерудита

Географската карта на Ерудита

Жители на 30 града ни гласуваха доверие за три години

Прадакса/ Pradaxa с нови данни за безопасност

Прадакса/ Pradaxa с нови данни за безопасност

През октомври 2011 г. Комитетът за лекарствени продукти в хуманната медицина (CHMP) към ЕМА препоръча промени в информацията за продукта Прадакса/ Pradaxa (дабигатран етексилат) вследствие на съобщенията за фатални случаи на кръвоизливи при пациенти, леку


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.