Нов проект за промяна на Закона за лекарствата
Новини
12/05/2009

Предизборно, лобитата натиснаха да се прехвърли на общопрактикуващите лекари пазара на ваксините, с което тотално се обезсмисля аптечния сегмент във веригата производител-дистрибутор-аптека-пациент. Нашенските депутати веднага запретнаха ръкави, аз да претворят това безумие в закон. Четете и вижте сами!

 

 

Работен материал за второ гласуване 

Общ проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 953-10-39, внесен на 24 април 2009 г. изготвен на основата на законопроект за допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 954-01-33, внесен от Ива Петрова Станкова, Нигяр Сахлим-Джафер и Станка Панайотова Маринчева на 10 февруари 2009 г. и законопроект за изменение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 902-01-12, внесен от Министерски съвет на 23 февруари 2009 г.  

З А К О Н

 за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина  (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г., изм., бр. 19, 65  и 71 от 2008 г.; изм., бр. 10 от 2009 г.)Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона. § 1.  В чл. 207, ал. 1 се създава точка 6а:  /ЗИД ЗЛПХМ Станкова, Сахлим, Маринчева/        6а. снабдява лекари с имунологични лекарствени продукти за целите на препоръчителни имунизации и реимунизации при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

 Предложение на н. п. Муса Палев и Олег Попов:В §1, т. 6а да се измени така:„6а. снабдява лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения и имунизационните кабинети на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и на Националния център по заразни и паразитни болести с имунологични лекарствени продукти за целите на препоръчителни имунизации и реимунизации при условия и ред, определени в наредбата по т. 6.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

 Действащ текст:Чл. 207. (1) Притежателят на разрешение за търговия на едро, който извършва дейността си на територията на Република България, е длъжен да:1. осигурява достъп по всяко време на контролните органи до помещенията за съхранение на лекарствените продукти;2. търгува само с разрешени по реда на този закон лекарствени продукти;3. търгува с лекарствени продукти, чиито опаковки и листовки са в съответствие с издаденото разрешение за употреба, при условията и по реда на този закон и срокът им на годност не е изтекъл;4. се снабдява с лекарствени продукти само от производители, вносители или търговци на едро с лекарствени продукти, получили разрешение за извършване на тази дейност по реда на този закон;5. снабдява с лекарствени продукти други притежатели на разрешение за търговия на едро, аптеки и дрогерии, открити по реда на този закон;5а. (нова - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) снабдява с лекарствени продукти лечебни заведения за собствени нужди;6. снабдява с лекарствени продукти лекари и лекари по дентална медицина, когато в населеното място няма аптека, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването;7. поддържа система за отразяване движението на получените и експедираните лекарствени продукти, която съдържа:а) дата на получаване и предоставяне;б) наименование на лекарствения продукт;в) партиден номер и номер на сертификата за освобождаване на партидата, издаден от квалифицираното лице по чл. 148, т. 2 , съответно квалифицираното лице по чл. 161, ал. 2, т. 1 , и номер на сертификата за освобождаване на партидата, издаден от ИАЛ, в случаите по чл. 69 и 70 ;г) полученото или доставеното количество;д) име и адрес на лицето, от което е получен или на което е доставен лекарственият продукт;8. съхранява документация за покупките и/или продажбите на всички лекарствени продукти;9. спазва изискванията на Добрата дистрибуторска практика, определени в наредбата по чл. 198 .(2) Документацията по ал. 1, т. 7 и 8 се съхранява за срок най-малко 5 години и се предоставя при поискване на контролните органи. § 2.  В чл. 209а се създава ал. 3:  /ЗИД ЗЛПХМ Станкова, Сахлим, Маринчева/        „(3) Лекарите могат да се снабдяват с имунологични лекарствени продукти за препоръчителни имунизации и реимунизации по реда на наредбата по чл. 207,     ал. 1, т. 6а.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

 Предложение на н. п. Муса Палев и Олег Попов:В § 2, ал. 3 да се измени така:           „(3) Лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения и имунизационните кабинети на Регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и Националния център по заразни и паразитни болести могат да се снабдяват с имунологични лекарствени продукти за препоръчителни имунизации и реимунизации по реда на наредбата по чл. 207, ал. 1, т. 6.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:Чл. 209а. (Нов - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) (1) Търговците на едро с лекарствени продукти могат да снабдяват с лекарствени продукти:1. други търговци на едро с лекарствени продукти;2. аптеки и дрогерии;3. Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи за собствени нужди, с изключение на ведомствените им лечебни заведения, както и Държавната агенция "Държавен резерв и военновременни запаси";4. Министерството на здравеопазването със:а) ваксини, токсини и серуми, необходими за изпълнението на Имунизационния календар на Република България, както и при извънредни епидемични ситуации;б) лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на Закона за здравето, както и за осигуряване изпълнението на национални програми в сферата на здравеопазването.(2) Лекарите и лекарите по дентална медицина в населените места, където няма аптека, могат да се снабдяват с лекарствени продукти от търговците на едро по реда на наредбата по чл. 207, ал. 1, т. 6.  § 3. В чл. 222, ал. 1 след думите „с помощник-фармацевт” се поставя точка и думите „като на територията на Република България може да открие не повече от   4 аптеки” се заличават. /ЗИД ЗЛПХМ МС/

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

 Предложение на н. п. Янаки Стоилов и Донка Михайлова:1.  В чл. 222 се създават нови ал. 2 и ал. З със следното съдържание:    „(2) Министерство на здравеопазването, съгласувано с Националното сдружение на общините в Република България приема списък на населените места и квартали, в които трябва да се открият и поддържат аптеки.     (3) Всяка пета, десета и друга кратна на пет аптека се разкрива и поддържа от физическо или юридическо лице в населено място по списък, приет от Министерство на здравеопазването по ал. 2. Извършващият търговия на дребно с лекарствени продукти представя декларация пред министъра на здравеопазването за разкритите по този ред аптеки.”2.  В чл. 222 алинеи 2, 3, 4 и 5 се преномерират.

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  Действащ текст:Чл. 222. (1) (Обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 65 от 2008 г., изм., бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) Право да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти има физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените от закона случаи - с помощник-фармацевт, като на територията на Република България може да открие не повече от 4 аптеки.(2) (Нова - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) Когато лицето по ал. 1 е магистър-фармацевт и е ръководител на аптеката, не е необходимо представянето на трудов договор или договор за управление на аптеката.(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) Магистър-фармацевтът по ал. 1 е ръководител на аптеката и задължително работи в нея.(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) Право да открият аптека за задоволяване на собствените си нужди имат:1. лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения, които осъществяват болнична помощ;2. лечебните заведения за болнична помощ;3. диспансерите;4. хосписите със стационар по чл. 10, т. 5 от Закона за лечебните заведения. (5) (Отм., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) Аптеките на лечебните заведения за извънболнична помощ към Министерството на отбраната и Министерството на вътрешните работи могат да се ръководят от помощник-фармацевт по предложение на съответното ведомство и след издадено разрешение от министъра на здравеопазването. § 4.  В чл. 232 се правят следните допълнения:  /ЗИД ЗЛПХМ Станкова, Сахлим, Маринчева/           1. В ал. 1 след думите „лекарствени продукти” се добавя „включително имунологични лекарствени продукти”.     2.  Създава се ал. 3:     „(3) Лекарите могат да съхраняват и да прилагат за препоръчителни имунизации и реимунизации имунологични лекарствени продукти само ако са получили разрешение за това по ред, определен в наредбата по чл. 207, ал. 1, т. 6а.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

 Предложение на н. п. Муса Палев и Олег Попов:В § 4, т. 2 да се измени така:           „2. Създава се ал. З:    „(3) Лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения могат да съхраняват и да прилагат за препоръчителни имунизации и реимунизации имунологични лекарствени продукти, само ако са получили разрешение за това по ред, определен в наредбата по чл. 207, ал. 1,т. 6.”

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

 Действащ текст:Чл. 232. (1) Лекарите и лекарите по дентална медицина могат да съхраняват лекарствени продукти по списък, определен от министъра на здравеопазването.(2) Когато в населеното място няма аптека, лицата по ал. 1 могат да съхраняват и да продават лекарствени продукти само ако са получили разрешение за това по ред, определен в наредба на министъра на здравеопазването. Предложение на н. п. Муса Палев и Олег Попов:1. Да се създаде § 4а, който да стане § 5:   „§ 5. В чл. 268, ал. 1 се създава т. 2а:        „2а. дейността на лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения, свързана със снабдяване, съхранение и продажба на имунологични лекарствени продукти за целите на препоръчителни имунизации и реимунизации.”2. Досегашният § 5 да стане § 6.Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението. Действащ текст:Чл. 268. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата упражнява контрол върху:1. съответствието на помещенията, съоръженията и условията за производство, контрол, съхранение и търговия с лекарствени продукти и за спазване на изискванията на Добрата производствена практика на лекарствени продукти и Добрата дистрибуторска практика;2. дейността на производителите, вносителите, притежателите на разрешение за употреба, на търговците на едро с лекарствени продукти, на аптеките и дрогериите;3. качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти;4. клиничните изпитвания на лекарствените продукти и контрол за спазване на изискванията на Добрата клинична практика;5. лекарствената информация, свързана с разрешаването им за употреба и рекламата;6. системата за лекарствена безопасност на притежателите на разрешение за употреба.(2) Регионалните инспекции за контрол и опазване на общественото здраве упражняват контрол върху помещенията, съоръженията, условията за съхранение и търговия с лекарствени продукти, както и върху дейността на търговците на едро, аптеките и дрогериите, разположени на територията на съответната област.(3) С ИАЛ се съгласуват инвестиционните проекти за строителство на нови и/или преустройство на съществуващи обекти, свързани с производството на лекарствени продукти съобразно правилата за Добрата производствена практика на лекарствени продукти.  

Заключителна разпоредба

Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование. 

§ 5 . Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник”.Комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.   

Гърция остава без лекарства

Гърция остава без лекарства

Две датски фармацевтични компании изтеглят лекарства от Гърция, след като правителството обяви, че намаля цените на лекарствата с 25%

Редуктил/Reductil, Линдакса/Lindaxa, Сибутрамин Сандоз/Sibutramin Sandoz и Мейса/Meissa - забранени за употреба в Страните от Европейския съюз

Редуктил/Reductil, Линдакса/Lindaxa, Сибутрамин Сандоз/Sibutramin Sandoz и Мейса/Meissa - забранени за употреба в Страните от Европейския съюз

Европейската агенция стигна до заключението, че рисковете от тяхната употреба надвишават ползите и препоръча суспендиране на всички разрешения за употреба на сибутрамин-съдържащи продукти на територията на Европейския съюз

Фирмите-производители са повишили 4 пъти цените на лекарствата за последните 12 години

Фирмите-производители са повишили 4 пъти цените на лекарствата за последните 12 години

Нараснал е делът на оригиналните лекарства (18.1% през 2009 г. срещу 20.0% през 2010 г.), което обяснява защо фармацевтичните фирми не желаят в България да се въведе генерично изписване на лекарствата (не по търговски, а по международни непатентовани наим

МЗ: Незаконно е отпускането на лекарствени продукти от „Български пощи”

МЗ: Незаконно е отпускането на лекарствени продукти от „Български пощи”

Проверката показа, че дейността, която е осъществявана от юридически лица, е извършвана без да се спазват разрешителните режими в разрез с разпоредбите на Закона за медицинските изделия и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина

Самолечението с болкоуспокояващи уврежда бъбреците

Самолечението с болкоуспокояващи уврежда бъбреците

Голяма част от случаите на лекарствена нефропатия често се диагностицират като друго бъбречно заболяване


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.