Нов проект за промяна на Закона за лекарствата
Новини
12/05/2009

предизборно, лобитата натиснаха да се прехвърли на общопрактикуващите лекари пазара на ваксините, с което тотално се обезсмисля аптечния сегмент във веригата производител-дистрибутор-аптека-пациент. нашенските депутати веднага запретнаха ръкави, аз да претворят това безумие в закон. четете и вижте сами!

 

 

работен материал за второ гласуване 

общ проект на закон за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 953-10-39, внесен на 24 април 2009 г. изготвен на основата на законопроект за допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 954-01-33, внесен от ива петрова станкова, нигяр сахлим-джафер и станка панайотова маринчева на 10 февруари 2009 г. и законопроект за изменение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, № 902-01-12, внесен от министерски съвет на 23 февруари 2009 г.  

з а к о н

 за изменение и допълнение на закона за лекарствените продукти в хуманната медицина  (обн., дв, бр. 31 от 2007 г., изм., бр. 19, 65  и 71 от 2008 г.; изм., бр. 10 от 2009 г.)комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за наименованието на закона. § 1.  в чл. 207, ал. 1 се създава точка 6а:  /зид злпхм станкова, сахлим, маринчева/        6а. снабдява лекари с имунологични лекарствени продукти за целите на препоръчителни имунизации и реимунизации при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването.”

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

 предложение на н. п. муса палев и олег попов:в §1, т. 6а да се измени така:„6а. снабдява лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от закона за лечебните заведения и имунизационните кабинети на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и на националния център по заразни и паразитни болести с имунологични лекарствени продукти за целите на препоръчителни имунизации и реимунизации при условия и ред, определени в наредбата по т. 6.”

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

 действащ текст:чл. 207. (1) притежателят на разрешение за търговия на едро, който извършва дейността си на територията на република българия, е длъжен да:1. осигурява достъп по всяко време на контролните органи до помещенията за съхранение на лекарствените продукти;2. търгува само с разрешени по реда на този закон лекарствени продукти;3. търгува с лекарствени продукти, чиито опаковки и листовки са в съответствие с издаденото разрешение за употреба, при условията и по реда на този закон и срокът им на годност не е изтекъл;4. се снабдява с лекарствени продукти само от производители, вносители или търговци на едро с лекарствени продукти, получили разрешение за извършване на тази дейност по реда на този закон;5. снабдява с лекарствени продукти други притежатели на разрешение за търговия на едро, аптеки и дрогерии, открити по реда на този закон;5а. (нова - дв, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) снабдява с лекарствени продукти лечебни заведения за собствени нужди;6. снабдява с лекарствени продукти лекари и лекари по дентална медицина, когато в населеното място няма аптека, при условия и по ред, определени в наредба на министъра на здравеопазването;7. поддържа система за отразяване движението на получените и експедираните лекарствени продукти, която съдържа:а) дата на получаване и предоставяне;б) наименование на лекарствения продукт;в) партиден номер и номер на сертификата за освобождаване на партидата, издаден от квалифицираното лице по чл. 148, т. 2 , съответно квалифицираното лице по чл. 161, ал. 2, т. 1 , и номер на сертификата за освобождаване на партидата, издаден от иал, в случаите по чл. 69 и 70 ;г) полученото или доставеното количество;д) име и адрес на лицето, от което е получен или на което е доставен лекарственият продукт;8. съхранява документация за покупките и/или продажбите на всички лекарствени продукти;9. спазва изискванията на добрата дистрибуторска практика, определени в наредбата по чл. 198 .(2) документацията по ал. 1, т. 7 и 8 се съхранява за срок най-малко 5 години и се предоставя при поискване на контролните органи. § 2.  в чл. 209а се създава ал. 3:  /зид злпхм станкова, сахлим, маринчева/        „(3) лекарите могат да се снабдяват с имунологични лекарствени продукти за препоръчителни имунизации и реимунизации по реда на наредбата по чл. 207,     ал. 1, т. 6а.”

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

 предложение на н. п. муса палев и олег попов:в § 2, ал. 3 да се измени така:           „(3) лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от закона за лечебните заведения и имунизационните кабинети на регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве и националния център по заразни и паразитни болести могат да се снабдяват с имунологични лекарствени продукти за препоръчителни имунизации и реимунизации по реда на наредбата по чл. 207, ал. 1, т. 6.”

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  действащ текст:чл. 209а. (нов - дв, бр. 71 от 2008 г., в сила от 12.08.2008 г.) (1) търговците на едро с лекарствени продукти могат да снабдяват с лекарствени продукти:1. други търговци на едро с лекарствени продукти;2. аптеки и дрогерии;3. министерството на отбраната и министерството на вътрешните работи за собствени нужди, с изключение на ведомствените им лечебни заведения, както и държавната агенция "държавен резерв и военновременни запаси";4. министерството на здравеопазването със:а) ваксини, токсини и серуми, необходими за изпълнението на имунизационния календар на република българия, както и при извънредни епидемични ситуации;б) лекарствени продукти, предназначени за лечение на заболявания, които се заплащат по реда на закона за здравето, както и за осигуряване изпълнението на национални програми в сферата на здравеопазването.(2) лекарите и лекарите по дентална медицина в населените места, където няма аптека, могат да се снабдяват с лекарствени продукти от търговците на едро по реда на наредбата по чл. 207, ал. 1, т. 6.  § 3. в чл. 222, ал. 1 след думите „с помощник-фармацевт” се поставя точка и думите „като на територията на република българия може да открие не повече от   4 аптеки” се заличават. /зид злпхм мс/

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

 предложение на н. п. янаки стоилов и донка михайлова:1.  в чл. 222 се създават нови ал. 2 и ал. з със следното съдържание:    „(2) министерство на здравеопазването, съгласувано с националното сдружение на общините в република българия приема списък на населените места и квартали, в които трябва да се открият и поддържат аптеки.     (3) всяка пета, десета и друга кратна на пет аптека се разкрива и поддържа от физическо или юридическо лице в населено място по списък, приет от министерство на здравеопазването по ал. 2. извършващият търговия на дребно с лекарствени продукти представя декларация пред министъра на здравеопазването за разкритите по този ред аптеки.”2.  в чл. 222 алинеи 2, 3, 4 и 5 се преномерират.

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

  действащ текст:чл. 222. (1) (обявена за противоконституционна от кс на рб - дв, бр. 65 от 2008 г., изм., бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) право да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти има физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените от закона случаи - с помощник-фармацевт, като на територията на република българия може да открие не повече от 4 аптеки.(2) (нова - дв, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) когато лицето по ал. 1 е магистър-фармацевт и е ръководител на аптеката, не е необходимо представянето на трудов договор или договор за управление на аптеката.(3) (предишна ал. 2, изм. - дв, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) магистър-фармацевтът по ал. 1 е ръководител на аптеката и задължително работи в нея.(4) (предишна ал. 3 - дв, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) право да открият аптека за задоволяване на собствените си нужди имат:1. лечебните заведения по чл. 5 от закона за лечебните заведения, които осъществяват болнична помощ;2. лечебните заведения за болнична помощ;3. диспансерите;4. хосписите със стационар по чл. 10, т. 5 от закона за лечебните заведения. (5) (отм., предишна ал. 4 - дв, бр. 71 от 2008 г., в сила от 26.07.2008 г.) аптеките на лечебните заведения за извънболнична помощ към министерството на отбраната и министерството на вътрешните работи могат да се ръководят от помощник-фармацевт по предложение на съответното ведомство и след издадено разрешение от министъра на здравеопазването. § 4.  в чл. 232 се правят следните допълнения:  /зид злпхм станкова, сахлим, маринчева/           1. в ал. 1 след думите „лекарствени продукти” се добавя „включително имунологични лекарствени продукти”.     2.  създава се ал. 3:     „(3) лекарите могат да съхраняват и да прилагат за препоръчителни имунизации и реимунизации имунологични лекарствени продукти само ако са получили разрешение за това по ред, определен в наредбата по чл. 207, ал. 1, т. 6а.”

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.

 предложение на н. п. муса палев и олег попов:в § 4, т. 2 да се измени така:           „2. създава се ал. з:    „(3) лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от закона за лечебните заведения могат да съхраняват и да прилагат за препоръчителни имунизации и реимунизации имунологични лекарствени продукти, само ако са получили разрешение за това по ред, определен в наредбата по чл. 207, ал. 1,т. 6.”

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението.

 действащ текст:чл. 232. (1) лекарите и лекарите по дентална медицина могат да съхраняват лекарствени продукти по списък, определен от министъра на здравеопазването.(2) когато в населеното място няма аптека, лицата по ал. 1 могат да съхраняват и да продават лекарствени продукти само ако са получили разрешение за това по ред, определен в наредба на министъра на здравеопазването. предложение на н. п. муса палев и олег попов:1. да се създаде § 4а, който да стане § 5:   „§ 5. в чл. 268, ал. 1 се създава т. 2а:        „2а. дейността на лечебните заведения за първична извънболнична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от закона за лечебните заведения, свързана със снабдяване, съхранение и продажба на имунологични лекарствени продукти за целите на препоръчителни имунизации и реимунизации.”2. досегашният § 5 да стане § 6.комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип предложението. действащ текст:чл. 268. (1) изпълнителната агенция по лекарствата упражнява контрол върху:1. съответствието на помещенията, съоръженията и условията за производство, контрол, съхранение и търговия с лекарствени продукти и за спазване на изискванията на добрата производствена практика на лекарствени продукти и добрата дистрибуторска практика;2. дейността на производителите, вносителите, притежателите на разрешение за употреба, на търговците на едро с лекарствени продукти, на аптеките и дрогериите;3. качеството, безопасността и ефикасността на лекарствените продукти;4. клиничните изпитвания на лекарствените продукти и контрол за спазване на изискванията на добрата клинична практика;5. лекарствената информация, свързана с разрешаването им за употреба и рекламата;6. системата за лекарствена безопасност на притежателите на разрешение за употреба.(2) регионалните инспекции за контрол и опазване на общественото здраве упражняват контрол върху помещенията, съоръженията, условията за съхранение и търговия с лекарствени продукти, както и върху дейността на търговците на едро, аптеките и дрогериите, разположени на територията на съответната област.(3) с иал се съгласуват инвестиционните проекти за строителство на нови и/или преустройство на съществуващи обекти, свързани с производството на лекарствени продукти съобразно правилата за добрата производствена практика на лекарствени продукти.  

заключителна разпоредба

комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя за това наименование. 

§ 5 . законът влиза в сила от деня на обнародването му в „държавен вестник”.комисията подкрепя /не подкрепя/ подкрепя по принцип текста на вносителя.   

Наредба 28/ 2008 г. на МЗ бе обнародвана

Наредба 28/ 2008 г. на МЗ бе обнародвана

Ще се изисква представянето на рецепти

Изтеглят Хексоралетен / Hexoraletten заради печатна грешка на опаковката

Изтеглят Хексоралетен / Hexoraletten заради печатна грешка на опаковката

Вместо с Ъ (ер-голям) думата "гърло" била изписана с Ь (ер-малък)

Борисов: Държавата дава 3 млн. за фонд за стволови клетки

Борисов: Държавата дава 3 млн. за фонд за стволови клетки

Държавата ще финансира проект за център за стволови клетки от 15 септември. Това каза премиерът Бойко Борисов пред журналисти

Опасен продукт без разрешение се продава в интернет

Опасен продукт без разрешение се продава в интернет

Продуктът не е разрешен за употреба в нито една страна-членка на ЕС. Европейската комисия е отхвърлила заявлението за одобряването му като лекарство-сирак, а разрешението му за употреба в Украйна е суспендирано на 14.11.2011г.

Нова система за изхвърляне на опасни отпадъци в София

Нова система за изхвърляне на опасни отпадъци в София

Няма минимално количество на отпадъците. Потребителите могат да подадат заявка дори и само за един термометър. Услугата е напълно безплатна. Заявките могат да се подадат всеки работен ден от 9 до 18 часа на горепосочения телефон


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.