Общи условия за ползване на услугите на Централната научна аптечна лаборатория при Педиатрична аптека Ерудита
Новини

Дата на издаване: 25 декемри 2015 г.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване услугите на

Централната научна аптечна лаборатория

при

Педиатрична аптека Ерудита

 

Обхват

Настоящите Общи условия за ползване услугите на Централната научна аптечна лаборатория (ЦНАЛ) към Педиатрична аптека Ерудита се прилагат за всички услуги, които предлага ЦНАЛ. Същите не се прилагат за останалите услуги, които Аптека Ерудита предлага на физически и юридически лица.

 

Приемане на поръчка за услугата "Приготвяне на лекарствен продукт по магистрална или фармакопейна рецептура (екстемпорално лекарство)"

Приносителят на рецепта представя лекарското предписание (рецептата) за лекарствения продукт, предмет на екстемпорална изработка, на магистър фармацевт в Аптека Ерудита и декларира за известните му рискове от употребата на лекарствени продукти (известни алергии, противопоказания и други важни за здравето факти). Приносителят на рецептата заявява обхвата на услугите, които желае да бъдат извършени, и посочва телефон за връзка, на който да бъде уведомяван. Тези обстоятелства се вписват в свободен текст от служителя в поръчката.

 

Предварителна прогноза на стойността на услугата 

При приемане на поръчката, магистър фармацевтът може да даде само прогнозна оценка за крайната стойност на услугата по приготвяне на лекарствения продукт. Прогнозната оценка за стойността не е меродавна за окончателната стойност, а само ориентировъчна и не ангажира ЦНАЛ.

При индивидуалната изработка на лекарствени продукти всеки път технологията и влаганите количества, или комбинацията от двете, е уникална. Затова, преди фактическото приготвяне в повечето случаи няма как приемащият да оцени технологията на приготвяне, съответно, броя и видовете на влаганите помощни вещества. Предмет на лекарското предписание (рецептата) са само някои от всичките помощни вещества. 

 

Безусловност на окончателната стойност на услугата 

Меродавна за целта на търговската сделка е стойността на услугата, получена след окончателното приготвяне на продукта, остойностяване на вложените активнодействащи и помощни вещества, помощни материали, опаковки, етикети, режийните разходи, количеството вложен труд и интелектуална собственост. Приносителят на рецептата я приема безусловно.

За целта на остойностяването се прилага актуалния към датата на приготвяне ценоразпис на услугите, извършвани от ЦНАЛ. 

 

Информиране по телефона 

При готовност на ЦНАЛ да предаде на приносителя на рецептата (или на негов представител) продукта на услугата, служител на Педиатрична аптека Ерудита го информира по телефона, че може да го получи.

Ако е уговорено изрично, служител на Педиатрична аптека Ерудита се свързва с приносителя на рецептата по телефона, за да го уведоми за съществена разлика между прогнозната и очакваната крайна стойност на услугата по изработване на лекарствен продукт.

 

Срок на годност на лекарствен продукт, приготвен по магистрална или фармакопейна рецептура (екстемпорално лекарство)  

Срокът на годност на лекарствените продукти, които се приготвят екстемпоре (на момента) е индивидуален за всеки конкретен състав. Срокът на годност започва да тече от датата на приготвяне на лекарствения продукт. Върху опаковката ЦНАЛ поставя обозначение с точната дата, след която лекарственият продукт не следва да се употребява.

 

Условия за съхранение на лекарствен продукт, приготвен по магистрална или фармакопейна рецептура (екстемпорално лекарство) 

Условията, при които приносителят на лекарството/ пациентът следва да транспортира и съхранява приготвения лекарствен продукт се указват от ЦНАЛ чрез изрична маркировка.

Когато на етикета е посочено „съхранявай при температура от 2 до 8 *С“, съхранението следва да се извършва в хладилник, а транспортирането – в хладилна чанта. При никакви обстоятелства лекарството не следва да се замразява! 

Когато на етикета е посочено „съхранявай при температура до 25*С“, най-добре е лекарството да бъде поставено при стайна температура между 15-25*С. 

При всички случаи, лекарственият продукт следва да се съхранява на тъмно (в шкаф), далеч от достъпа на деца.  

 

Инструкции за употреба на лекарствен продукт, приготвен по магистрална или фармакопейна рецептура (екстемпорално лекарство) 

Върху опаковката на приготвения лекарствен продукт ЦНАЛ поставя маркировка с недвусмислени инструкции за начина на прилагане (единична доза, брой приложения на ден, преди/ след хранене, други). При предаване, магистър фармацевтът може да даде допълнителни напътствия. Приносителят на лекарството е длъжен добросъвестно да ги предаде в детайли на пациента или родителя/ настойника, който ще дозира и прилага лекарството.

 

Поръчка 

При приемане на рецептата за приготвяне на лекарствен продукт, служител на Аптека Ерудита попълва поръчка,  в която вписва данни за връзка с приносителя, докладваните рискове от употребата на лекарства, заявените аптечни услуги и частично предплатената сума. С акта на предплащане, приносителят на рецепта приема настоящите Общи условия.

Поръчките се съхраняват в Аптека Ерудита.

 

Срок за изпълнение на услугите 

Времето за приготвяне на лекарството се определя от екипа на ЦНАЛ в зависимост от технологията на приготвяне, необходимостта от спешна доставка на вещества и материали, натовареността на лабораторията и приоритета, посочен от лекуващия лекар върху рецептата.

Магистър фармацевтът, приемащ рецептата може да даде само прогнозна оценка за времето, необходимо за изпълнение на предписанието. Тази прогноза не ангажира ЦНАЛ с конкретен срок на изпълнение. 

При готовност на ЦНАЛ да предаде на приносителя на рецептата (или на негов представител) продукта на услугата, служител на Педиатрична аптека Ерудита го информира по телефона, че може да го получи. 

 

Право на отказ от извършване на услугата 

ЦНАЛ има право да откаже извършване на заявена от приносителя на рецептата услуга по приготвяне на лекарствен продукт, ако тя е извън обхвата на предлаганите услуги или съществува фактическа невъзможност да бъде извършена. ЦНАЛ не изпълнява предписания по телефона или предадени устно. 

ЦНАЛ не изпълнява услуги на приносители на рецепти, които са под въздействието на алкохол или други упойващи или психотропни вещества, не спазват правилата за добро поведение или проявяват обидно към служителите на Аптека Ерудита ЕООД отношение.

Приносителят на рецептата има право да се откаже от услуга само преди фактическото извършване на услугата.

Приносителят на рецептата не може да се откаже от услуги, които:

а) са вече извършени;

б) са в процес на изпълнение и за тях вече се влага труд и/или материали и/или са закупени външни услуги;

в) осъществена е поръчка за материали и доставката не може да бъде преустановена без тежести за ЦНАЛ.

Ако въпреки това, приносителят на рецептата настоява да откаже услугата, той се задължава да заплати всички направени разходи за външни услуги, материали и труд до момента на отказа, включително и на тези, които са в процес на доставка.

 

Точка на предаване на държането върху лекарствения продукт. Точка на финансовата операция 

Предаване на държането върху лекарствен продукт, приготвен по магистрална или фармакопейна рецептура, се извършва на територията на ЦНАЛ от квалифициран магистър фармацевт.

Точка на всички финансови операции е Педиатрична аптека Ерудита. 

 

Правила за лекарствени продукти, непотърсени в срок 

Приносителят на рецептата или негов представител следва да получат лекарствения продукт в 30 (тридесет) дневен срок от датата, на която е бил уведомен, че лекарството е готово за получаване. 

На служебно бракуване от ЦНАЛ подлежат всички лекарствени продукти, за които е настъпило поне едно от следните събития:

А. Срокът на годност на лекарството е изтекъл.

Б. Срокът на годност на лекарството не е изтекъл, но същото не е било потърсено от приносителя на рецептата или негов представител в 30 (тридесет) дневен срок от датата на уведомяване по телефона, че лекарството е готово за получаване. 

 

Дефиниции 

ЦНАЛ/ Лабораторията – Централната научна аптечна лаборатория към Педиатрична аптека Ерудита.

Лекарство/ лекарствен продукт – Лекарствен продукт, приготвен в аптечни условия, по магистрална или фармакопейна рецептура (екстемпорално лекарство).

Приносител на рецепта – Физическо или юридическо лице - приносител на рецептурна бланка с предписани едно или повече вещества за приготвяна на индивидуален лекарствен продукт. Приносителят на рецепта е клиент на услугата по смисъла на търговската сделка. Приносител на рецепта може да бъде всеки – както самият пациент, така и негов представител (роднина, приятел, друго). Трети лица, независимо дали са пациентът или техни представители, не са клиенти по смисъла на търговската сделка и не могат да предявяват никакви претенции към ЦНАЛ, освен в предвидените от закона случаи. 

Услуга "Приготвяне на лекарствен продукт по магистрална или фармакопейна рецептура (екстемпорално лекарство) - съвкупност от действия, извършвани от квалифицирани магистър и/или помощник фармацевти, материали и вещества, ноу-хау, труд и режийни разходи, вложени до получаване на качествен и приложим върху организма на пациента лекарствен продукт.


София, 23 януари 2015 година

 

 

 

Липофитол/ Lipophytol може да измести статините?

Подходящ е за профилактика и лечение на повишени холестеролни нива, като съпътстващ прием при хранителни диети, целящи намаляване на наднорменото тегло, като предпазване на организма в комбинирани схеми за изгаряне на мазнини при спортисти (едновременно с

Опасен продукт без разрешение се продава в интернет

Опасен продукт без разрешение се продава в интернет

Продуктът не е разрешен за употреба в нито една страна-членка на ЕС. Европейската комисия е отхвърлила заявлението за одобряването му като лекарство-сирак, а разрешението му за употреба в Украйна е суспендирано на 14.11.2011г.

Отново в България гел с бензоил пероксид/ Benzoyl peroxide

Отново в България гел с бензоил пероксид/ Benzoyl peroxide

Гелът бензоил пероксид/ Benzoyl peroxide gel 2,5% 30мл е кератолитичен агент с антибактериално действие. Ефективността му се дължи на проявата на три действия: антибактериално, кератолитично (пилиг) и подсушаващо кожата. Използва се за локално лечение на

Пробиотик с витамини от В - групата наличен в Педиатрична аптека Ерудита

Пробиотик с витамини от В - групата наличен в Педиатрична аптека Ерудита

Заради наличието на витамините от В комплекса, новият Пробиен е подходящ за употреба по време и след антибиотично лечение

Географската карта на Ерудита

Географската карта на Ерудита

Жители на 30 града ни гласуваха доверие за три години


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.