Хидроксихлорохин Ерудита капсули/ Hydroxychloroquine Erudita capsules
Новини

 

 

 


 

 

хидроксихлорохин ерудита капсули/ hydroxychloroquine erudita capsules

 

 

централната научна аптечна лаборатория при педиатрична аптека ерудита (цнал) изготвя хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine капсули и орална суспензия в индивидуална доза, според предписанието на лекуващия лекар

 

за нуждите на индивидуалната терапия на пациентите в българия

 

търговски имена, под които е известен: 

axemal /аксемал, dolquinе/ долоквин, hydroquin/ хидроквин, plaquenil/ плаквенил, quensyl/ квиенсил, quineprox/ куинепрокс, quinoric/ квинорик

 

терапевтична категория


хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine (ххк/ hcq) е вещество, производно на хинина: 4-аминохинолинов лекарствен продукт с имуносупресивно, анти-автофагно и противомаларийно действие.

ххк/ hcq спада към групата на лекарствата, променящи хода на заболяването.показания


хидроксихлороквин/ hcq се изплозва при ревматоиден артрит, системен и дискоиден лупус еритамотозус (systemic lupus erythematosus, discoid lupus erythematosus).

ххк/ hcq се прилага за лечение на антифосфолипиден синдром (афс).

ххк/ hcq е лекарство при склеродермия (прогресивна системна склероза) и синдром на рейно (raynaud's syndrome – crest syndrome).

ххк/ hcq е показан за профилактика при малария, която не е резистентна към аминохинолони. не е ефективен срещу резистентни към хлорохин plasmodium falciparum.

ххк/ hcq се използва се за лечение на малария, причинена от интрацелуларен паразит – plasmodium falciparum, plasmodium malariae, plasmodium ovale, plasmodium vivax, plasmodium knowlesi.

хидроксихлорохин/ hydroxychloquine намира приложение и при лечение  на ку-треска, лаймска болест.

в педиатричната популация ххк/ hcq се използва за лечение на ювенилен ревматиоиден артрит и сиситемен лупус еритематозус.

ххк/ hcq може да се използва за състояния, които не са описани тук.


противопоказания


не приемайте ххк/ hcq, ако сте чувствителни или алергични към аминохинолин.

да не се използва при свръхчувствителност към хлорохин/ chloroquine и производните му.

ххк/ hcq не е ефективен срещу резистентни към хлорохин/ chloroquine plasmodium falciparum.

не прилагайте ххк/ hcq при пациенти с ретинопатии.

да не се прилага ххк/ hcq като дълговременно лечение при деца.


фармакокинетика

абсорбция: добра.
бионаличност: 67 – 74 %.
време на полуабсорбция: 3 – 4 часа.
време до максимална серумна концентрация tmax: 3.26 часа.
привиден обем на разпределение vd: 5 522 l за кръв и 44 257 l за плазма.

време на полуелиминиране: перорален ххк/ hcq от 200 mg има период на полуелиминиране от 537 часа (22,4 дни) в кръвта и 2963 часа (123,5 дни) в плазмата.

път на елиминиране: 40-50% от ххк/ hcq се екскретира бъбречно, като 16-21% се екскретира с урината като непроменено лекарство. 5% от дозата се отделя чрез кожата и 24-25% се елиминира чрез фецес.

клирънс:  96ml/min.

ххк/ hcq не преминава кръвно-мозъчната бариера.

ххк/ hcq преминава плацентарната бариера.

метаболизъм: ххк/ hcq се n-деалкилира от cyp3a4 до активния метаболит дезетилхидроксихлорохин, както и неактивните метаболити дезетилхлорохин и бидезетилхлорохин. основният метаболит е дезетилхидроксихлорохин.

 


лекарствени взаимодействия


хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine може да повиши плазмените концетрации на пенициламин и така до доведе до тежки нежелани лекарствени реакции

ххк/ hcq повишава хипогликемичните ефекти на инсулина и на оралните антихипергликемични лекарства

антиацидите могат да намалят усвояването на ххк/ hcq

неостигмин/ neostigmin и пиридостигмин/ pyridostigmin антагонизират действието на ххк/ hcq и лекарства, които увеличават qt-интервала, или други антиаритмични лекарства.

 

взаимодействия с храна

приемането на хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine с храна или с чаша мляко намалява стомашния дискомфорт.

 

дозировка

 

малария

профилактика

ххк/ hcq  е показан за профилактика на малария в райони, където не е съобщена резистентност към хлорохин.

прилага се 400 mg перорално седмично, като се започне 2 седмици преди експозицията и продължава още 4 седмици след връщане от ендемична зона.

дозира се по 6,5mg/kg телесна маса перорално веднъж седмично при възрастни и деца. да не се превишава дозата от 400 mg тотална доза за седмица!

 

лечение на остра фаза

хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine  е показан за лечение на неусложнена малария, причинена от p. falciparum, p. ovale и p. vivax.

дозира се по 13 mg/kg телесна маса инициираща доза, като не се превишава общата доза от 800 mg/прием. на 6-и, 24-и и 48-и час след началната доза – 6,5 mg/kg, като не се превишава дозата от 400 mg/прием, перорално.

 

ревматоиден артрит

ххк/ hcq  е показан при лечение на остър и хроничен ревматоиден артрит.

прилага се по 400 – 600 mg/24 часа, перорално, приети наведнъж или разделено на два приема.

при получаване на добър ефект, дозировката се намалява наполовина и се продължава с поддържаща доза от 200-400 mg/24 часа. да не се надвишава 600 mg или 6,5 mg/kg на 24 часа поради риск от развитието на ретинопатии!

препоръчително е използването на кортикостероиди и салицилати в комбинация с хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine, като постепенно се намалява дозата им до достигане на поддържащата доза, след което се спира употребата им.

 

системен лупус еритаматозус. дискоиден лупус еритаматозус


показан е при лечение на хроничен дискоиден лупус еритематозус и системен лупус еритематозус.

дозира се по 200 – 400 mg/ден, перорално, веднъж или два пъти през деня. не се препоръчват дози, по-високи от 400 mg/ден! възможността от развитието на ретинопатии е по-голяма, при прием дози, по-високи от поддържащите.

кожна порфирия (porphyria cutanea tarda)


възрастни

дозира се по 100 – 200 mg, перорално, 2-3 пъти седмично.

 

деца

при деца дозата не е добре проучена.

има данни за използването на 3 mg/kg, два пъти седмично за 14 месеца, като безопасна доза.

 

 

предпазни мерки

рядко се съобщава за суицидно поведение след употреба на хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine.

скелетно-мускулна миопатия или невропатия, водеща до прогресивна слабост и атрофия на проксималните мускулни групи, намалени сухожилни рефлекси и нарушена нервна проводимост.

може да причини тежка хипогликемия, включително загуба на съзнание, която може да бъде животозастрашаваща при пациенти, лекувани с или без антидиабетни лекарства. проверете кръвната захар и коригирайте лечението, ако е необходимо!

бъдете внимателни при пациенти с чернодробна болест, алкохолизъм или при употреба на други хепатотоксични лекарства. може да се наложи намаляване на дозата при пациенти с чернодробно или бъбречно заболяване, както и при тези, които приемат лекарства, за които е известно, че въздействат на тези органи.

антималарийните лекарства трябва да се използват с повишено внимание при пациенти с чернодробна болест, алкохолизъм употребяващи други хепатотоксични лекарства. провеждайте периодично кръвни изследвания, ако пациентите получават продължителна терапия. риск от хематологично заболяване (напр. апластична анемия, агранулоцитоза, левкопения, тромбоцитопения), когато не се дължи на лекуваното заболяване, помислете за прекратяване на лечението.

използвайте ххк/ hcq с повишено внимание при пациенти с глюкозо-6-фосфат дехидрогеназна недостатъчност (g-6-pd).

могат да се появят дерматологични реакции след употребата на ххк/ hcq.

при лечение с хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine  се препоръчва периодично изследване на сърдечна дейност (екг), кръвни показатели (напр. пкк) и очен апарат.

 

бременност

 

рисков фактор за бременността: d – противопоказан за бременни жени.

използването на ххк/ hcq по време на бременност трябва да се избягва, освен когато ползата е по-голяма от риска, например при лечение на малария.

ххк/ hcq  преминава плацентарната бариера!

терапевтичните дози на 4-аминохинолини са свързани с увреждане на централната нервна система (цнс), включително ототоксичност (слухова и вестибуларна токсичност, вродена глухота), кръвоизливи в ретината и анормална пигментация на ретината на плода.

 

кърмене

ххк/ hcq преминава през млякото за кърмене. не се препоръчва при кърмачки!

новородените са особено чувствителни на токсичните ефекти на аминохинолините.

говорете с вашия лекар или магистър фармацевт, ако сте бременна или кърмите.

 

нежелани лекарствени реакции

не забравяйте, че вашият лекар ви е предписал това лекарство, защото е преценил, че ползата за вас е по-голяма от риска от страничните ефекти.

много хора, които използват хидроксихлорохин/ hydroxychloroquine, нямат сериозни странични ефекти.

някои странични ефекти на ххк/ hcq обикновено не се нуждаят от медицинска помощ. тези нежелани реакции могат да изчезнат по време на лечението, тъй като тялото ви се адаптира към лекарството. попитайте вашия лекар или фармацевт  за начините за предотвратяване или намаляване на някои от тези странични ефекти.

консултирайте се с вашия лекар или фармацевт, когато някоя от следните нежелани реакции продължава, притеснява ви или имате въпроси относно тях:

 • продължаващ звън и бръмчене или необясним шум в ушите;
 • усещане за постоянно движение;
 • раздразнителност;
 • гадене;
 • нервност;
 • кошмари;
 • усещане за въртене;
 • треперене и нестабилна походка;
 • неконтролирани движения на очите;
 • нестабилност;
 • треперене или други проблеми с контрола или
 • координацията на мускулите;
 • повръщане.

 

информирайте веднага вашия лекар или фармацевт, ако се появят някои от следните странични ефекти:

 • замъглено зрение или други промени в зрението;
 • дискомфорт в гърдите, болка или стягане;
 • кашлица и/или дрезгавост;
 • тъмна урина;
 • намалено уриниране;
 • нарушено цветово зрение;
 • диария;
 • затруднено дишане;
 • затруднение при гледане през нощта;
 • замаяност или припадъци;
 • бърз, неравномерен пулс;
 • усещане, че другите ви наблюдават или контролират поведението;
 • усещане, че другите могат да чуят вашите мисли;
 • усещане, виждане или чуване на неща, които не са там;
 • треска със или без втрисане;
 • общо усещане за умора или слабост;
 • главоболие;
 • невъзможност за движение на очите;
 • повишено мигане или спазми на клепача;
 • ставни или мускулни болки.

 

други нежелани реакции при употреба на могат да бъдат:

 • оток на по лицето, клепачите, устните, езика, гърлото, ръцете, краката, стъпалата и половите органи;
 • загуба на слуха;
 • болка в долната част на гърба или отстрани;
 • шумно дишане;
 • болезнено или затруднено уриниране;
 • червени и раздразнени очи;
 • червени кожни лезии, често с лилав център;
 • честа смяна на настроението или ментални промени;
 • болки в гърлото,
 • язви или бели петна по устните или в устата;
 • стомашни болки;
 • подуване на стъпалата или долната част на краката;
 • подути или болезнени жлези;
 • проблеми с дишането, говоренето или преглъщането;
 • неконтролирани усукващи движения на шията, гръбнака, ръцете или краката;
 • необичайно поведение;
 • необичайно кървене или синини по тялото;
 • необичайни изражения на лицето;
 • необичайна умора, слабост и отпадналост;
 • жълти очи или кожа.механизъм на действие


ххк/ hcq е химиотерапевтик, който действа срещу еритроцитни форми на маларийни паразити.

точният механизъм на действие, все още не е неизвестен.

ххк/ hcq се натрупва в лизозомата на паразита. така намалява киселиността във вакуолата. нормално, за да се развива, паразитът се свързва с хемоглобина на гостоприемника. ххк/ hcq възпрепатства именно свързването на паразита с хемоглобина. резултатът е спиране на репликацията и растежа на маларийния паразит.

втори механизъм, който се подозира, е блокиране на паразитната полимераза.

по трети механизъм, възпрепятства процеса на предствавяне на антигена от антиген-представящите клетки, като по този начин намалява възпалението.

ххк/ hcq също така намалява освобождаването на цитокините, като интерлевкин-1/ il-1 и тумор некротизиращия фактор/ tnf.

ххк/ hcq е много ефективен срещу еритроцитните форми на plasmodium vivax и plasmodium malariae, повечето щамове на plasmodium falciparum, но е неефективен към гаметоцитите на plasmodium falciparum.

 

лекарствени форми

централната научна аптечна лаборатория при педиатрична аптека ерудита приготвя

 • хидроксихлорохин ерудита капсули/ hydroxychloroquine erudita capsules 100 мг

 • хидроксихлорохин ерудита капсули/ hydroxychloroquine erudita capsules 200 мг

 • хидроксихлорохин ерудита суспензия/ hydroxychloroquine erudita suspension в индивидуална доза

 

единичната, дневното и курсовата доза се определят от лекуващия лекар, съвместно с магистър фармацевт от педиатрична аптека ерудита.

концентрацията на оралните суспензии се определя от екипа технолози на централната научна аптечна лаборатория, съгласно общоприетите нормативи за възраст на пациента и индивидуалните особености.

 

в състояние сме да изготвим и капсули в индивидуална единична доза, според предписаното от лекаря.

 

начин на прием

хидроксихлорохин ерудита капсули/ hydroxychloroquine erudita capsules се приема през устата, с чаша вода или мляко,заедно с храна или след хранене, за да не предизвиква раздразнение на стомаха.


не отваряйте капсулите, за да ги глътнете по-лесно!

 

 

условия на съхранение

да се съхранява на място, недостъпно за деца.
съхранявайте при стайна температура под 25°с.

 

режим на отпускане

хидроксихлорохин ерудита капсули/ hydroxychloroquine erudita capsules се приготвят и отпускат само по лекарско предписание (с рецепта)!------------------------------------------

запитване за актуална цена:

напишете запитването си за актуалната цена в раздел контакти на сайта.

приемаме плащане в брой, с дебитна карта на системата борика и с кредитни карти visa или mastercard.

 

условия за обработка на запитването ви:

напишете съобщение в раздел контакти на сайта със следната информация:

1. за какво здравословно състояние се отнася (диагноза);

2. за кой лекарствен продукт е запитването ви;

3. три имена на пациента;

4. възраст и телесно тегло на пациента;

5. имена и телефон за връзка с вас.

 

запитване за лекарство по рецепта:

напишете запитването си за лекарство по рецепта в раздел контакти на сайта.

ако не можете да разчетете рецептата, ще ви посочим адрес на електронна поща, на който да изпратите изображение на рецептата (сканирана или заснета с телефон).

 

общи условия на цнал:

за да се запознаете с общите условия за ползване на услугите на централната научна аптечна лаборатория към педиатрична аптека ерудита, натиснете тук .

----------------------------------

педиатрична аптека ерудита

 

 

-----------------------------------

ключови думи: лекарството у нас е най-известно с името на оригинала плаквенил или плакенил (според произношението) изписва се на рецепта на латиница, но пациентите не могат да го вземат от чужбина заради инфекцията с коронавирус. производно е на хинина, но няма нищо общо с лекарството аналгин хинин, нито с търговския продукт аналгин хин. у нас до края на март 2020 няма регистриран плаквенил (плакенил), нито лекарствен продукт, който да съдържа хидрокси-хлорохин, затова централната научна аптечна лаборатория го приготвя по магистрална рецепта за нуждите на пациентите в българия. най-сериозно от липсата на плаквенил или плакенил са засегнати пациентите с ревматологични заболявания, откакто през 2018 година фирма байер прекрати доставките на по-стария продукт резохин (хлорохин). плаквенил или плакенил са търговски имена.

Ако ви е предписан Акнатак гел/ Acnatac gel, но не го намирате, може да Ви бъде изготвено генерично копие на лекарството

Пациентите могат да получат генеричен заместител

Диклофенак натрий навлезе и в стоматологичната практика

Глинбакс/ Glinbax е лекарствен продукт без лекарско предписание и може да се закупи от аптеката след консултация с магистър-фармацевта

Многообещаващи резултати с ваксината срещу грип А

Многообещаващи резултати с ваксината срещу грип А

При инжектирането на една доза 80% от изпитанията са дали положителен резултат, а при две дози той вече е бил 90%, се казва в комюникето на Новартис/Novartis

Нов модел инхалатор на Артсана от септември 2009 година

Нов модел инхалатор на Артсана от септември 2009 година

Мистър Панда / Mr Panda е най-новият модел инхалатор/небулизатор за домашна употреба - качество, стил и невероятен италиански дизайн

Блокиране на Кафетин SC/Caffetin SC табл х 10

Блокиране на Кафетин SC/Caffetin SC табл х 10

По заповед на Изпълнителната агенция по лекарствата, от аптечния пазар се блокират следните партиди на лекарствения продукт Кафетин SC/ Caffetin SC таблетки х 10: 012270307 и 173270609


Бюлетин
Запиши се
Условия за ползване
©2009 Педиатрична аптека Ерудита. Всички права запазени.